Fitofarmacija | Application

Zaštita zasada krušaka u narednom periodu

27 April 2020

Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova. Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) se nalazi u različitim stadijumima razvoja - mlade larve, odrasle larve i imago. Radi efikasnog suzbijanja, koje podrazumeva suzbijanje svih stadijuma preporučujemo kombinaciju insekticida:

  • KULISA u koncentraciji 0,035% + ABASTATE u koncentraciji 0,15%

Za bolju pokrovnost i dužu perzistentnost primenjenih insekticida preporučuje se korišćenje okvašivača NU FILM 17 u količini od 1 l/ha.

Padavine najavljene za kraj nedelje stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pa se preporučuje izvođenje preventivnih mera zaštite.Od fenofaze precvetavanja kod osetljivih sorti, kao što je Viljamovka, mogu se pojaviti simptomi sive pegavosti lista kruške koje uzrokuje gljiva Mycosphaerella sentina. Za njihovo suzbijanje preporučujemo upotrebu fungicida:

  • MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!