Finansijski podaci

u hilj. din. 2013 2014 2015 2016 2017
Osnovni kapital 1.755.600 1.755.600 3.511.200 3.511.200 3.511.200
Kapital i rezerve 4.598.169 5.154.952 5.818.262 6.507.938 7.031.061
Ukupna imovina 5.294.418 5.912.791 6.329.648 6.865.936 7.351.821
Poslovni prihodi 3.300.083 3.665.235 3.833.660 3.957.955 4.000.848
EBITDA 881.745 884.260 954.246 1.093.886 1.092.083
Neto dobit 759.431 757.423 863.950 900.876 755.405

2013 2014 2015 2016 2017
Osnovni kapital 15.517.484 14.965.986 29.082.403 28.519.005 28.937.659
Kapital i rezerve 40.642.522 43.944.479 48.191.229 52.859.397 57.946.697
Ukupna imovina 46.796.562 50.404.847 52.426.913 55.767.163 60.590.250
Poslovni prihodi 29.168.936 31.245.077 31.753.260 32.147.681 32.973.107
EBITDA 7.793.611 7.538.060 7.903.784 8.884.866 9.000.437
Neto dobit 6.712.496 6.456.814 7.155.885 7.317.178 6.225.689