Osnovni podaci

Naziv  preduzeća: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Batajnički drum bb, 11080 Beograd-Zemun
Broj rešenja APR: BD 307/2005 od 27.01.2005. godine
Matični broj: 07725531
PIB: 100001046
Delatnost prema registraciji: 2020 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
Lica ovlašćena za zastupanje:
  • generalni direktor, dipl.ek. Dragan Nenadović
  • izvršni direktor za korporativne poslove, dipl.inž. Slavica Peković
Broj izdatih akcija: 2.640.000 (obične);
ISIN broj: RSFITOE21521;
CFI kod: ESVUFR;
BELEX: FITO
Revizorska kuća: UHY REVIZIJA d.o.o.
Beograd
MB 17082175