Opšta akta Društva

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Osnivački akt 01. februar 2012.
Statut 29. jun 2016.
Poslovnik o radu Skuštine 27. jun 2014.
Politika dividendi 01. februar 2012.
Politika naknada i nagrada 01. februar 2012.
Kodeks korporativnog upravljanja 23. maj 2012.
Pravilnik o postupanju sa insajderskim informacijama 25. septembar 2012.