Skupština 2017.

Poštovani akcionari,

Na sednici Odbora direktora koja je održana 18.05.2017. godine doneta je odluka o sazivu Skupštine akcionara koja će se održati 23.06.2017. godine.

Poziv za sednicu Skupštine možete preuzeti ovde .

Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan akcionara, 13.06.2017, budu posedovali najmanje 2.640 akcija.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, korišćenjem obrasca za glasanje koji mora da se dostavi Društvu najkasnije do 20.06.2017. godine.

Spisak lica sa pravom na dividendu se utvrđuje na osnovu izvoda iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na datum koji je određen kao dan dividende, tj. na 23.06.2017. godine.

Rok za prijavu ličnog učešća na sednici, kao i za slanje punomoćja i popunjenih glasačkih listića za glasanje u odsustvu je 20.06.2017. godine.

Potrebna dokumenta za učešće možete preuzeti ovde u formatu: