Skupština 2018.

Poštovani akcionari,

Na sednici Odbora direktora koja je održana 25.05.2018. godine doneta je odluka o sazivu Skupštine akcionara koja će se održati 27.06.2018. godine.

Poziv za sednicu Skupštine možete preuzeti ovde .

Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan akcionara, 17.06.2018, budu posedovali najmanje 2.640 akcija.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, korišćenjem obrasca za glasanje koji mora da se dostavi Društvu najkasnije do 22.06.2018. godine.

Spisak lica sa pravom na dividendu se utvrđuje na osnovu izvoda iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, na datum koji je određen kao dan dividende, tj. na 27.06.2018. godine.

Rok za prijavu ličnog učešća na sednici, kao i za slanje punomoćja i popunjenih glasačkih listića za glasanje u odsustvu je 22.06.2018. godine.

Potrebna dokumenta za učešće možete preuzeti ovde u formatu: