Fitofarmacija | Investitori

Osnovni podaci

GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d. ima 2.640.000 običnih akcija sa pravom glasa kojima se trguje po kontinuiranoj metodi na Beogradskoj berzi.

Naziv hartije GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d. Zemun,
obične akcije sa pravom glasa
Simbol FITO
Tržište Vanberzansko tržište
Metod trgovanja Metod kontinuiranog trgovanja
ISIN RSFITOE21521
CFI ESVUFR
Broj hartija 2.640.000
Oznaka/ Naziv sektora C - 2020 / C - Prerađivačka industrija
U trgovanju od
  • 07.05.2001, po metodu preovlađujuće cene
  • 07.07.2004, po kontinuiranom metodu