Fitofarmacija | Investitori

Osnovni podaci

GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d. ima 2.640.000 običnih akcija sa pravom glasa kojima se trguje po kontinuiranoj metodi na Beogradskoj berzi.

Naziv hartije GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d. Zemun,
obične akcije sa pravom glasa
Simbol FITO
Tržište Vanberzansko tržište
Metod trgovanja Metod kontinuiranog trgovanja
ISIN RSFITOE21521
CFI ESVUFR
Broj hartija 2.640.000
Oznaka/ Naziv sektora C - 2020 / C - Prerađivačka industrija
U trgovanju od
  • 07.05.2001, po metodu preovlađujuće cene
  • 07.07.2004, po kontinuiranom metodu

Vrednosti berzanskih pokazatelja izračunati prema podacima iz godišnjeg obračuna

2014 2015 2016 2017 2018
Trž. kapitalizacija (hilj. din.) 4.383.720 6.270.000 7.180.800 7.500.240 7.128.000
Trž. kapitalizacija (EUR) 36.241.581 51.551.435 58.157.174 63.307.749 60.307.324
EPS (din) 573,81 327,25 341,24 286,14 282,63
EPS (EUR) 4,89 2,71 2,77 2,36 2,39
P/E 5,79 7,26 7,97 9,93 9,55
P/B 0,85 1,08 1,10 1,07 0,94
ROE 14,69 14,85 13,84 10,74 9,85

Tržišna kapitalizacija u EUR je izračunata prema srednjem kursu na 31. decembar.

Zarada po akciji u EUR je izračunata prema prosečnom srednjem kursu u toku godine.

Isplaćene dividende

Isplaćene dividende po akciji u dinarima i EUR, prema kursu na dan održavanja Skupštine:

datum sednice
Skupštine
za godinu RSD
po akciji
ukupno nova
emisija
RSD EUR
14.04.2004. 2003. 54,50 22.974.573 328.483 -
10.06.2005. 2004. 120,00 48.778.320 591.295 0,89
23.06.2006. 2005. 67,50 53.592.985 619.644 -
22.06.2007. 2006. 67,50 53.621.595 658.587 0,10
20.06.2008. 2007. 67,50 59.400.000 741.911 -
23.06.2009. 2008. 72,50 63.800.000 684.874 -
18.06.2010. 2009. 114,00 100.320.000 967.176 -
17.06.2011. 2010. 140,00 123.200.000 1.218.201 -
28.10.2011. * 0,5
25.06.2012. 2011. 145,00 191.400.000 1.678.843 -
28.06.2013. 2012. 160,00 211.200.000 1.849.849 -
26.06.2014. 2013. 152,00 200.640.000 1.736.011 -
26.06.2015. 2014. 152,00 200.640.000 1.666.657 1
24.06.2016. 2015. 80,00 211.200.000 1.706.152 -
23.06.2017. 2016. 86,00 227.040.000 1.864.738 -
27.06.2018. 2017. 80,00 211.200.000 1.788.904 -
24.06.2019. 2018. 80,00 211.200.000 1.791.166 -
Ukupno 2.190.207.473 19.892.491

Vrednost dividende u dinarima je data u bruto iznosu.

Kolona "nova emisija" se odnosi na povećanje kapitala iz sopstvenih sredstava, pretvaranjem dela neraspoređene dobiti u osnovni kapital i izdavanjem nove emisije akcija bez javne ponude, radi podele postojećim akcionarima. Izražena je kao broj novih akcija po jednoj postojećoj.

* U oktobru 2011. godine je izvršeno povećanje kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti ranijih godina u osnovni kapital.