Fitofarmacija | Skupština 2020.

Skupština 2020.

Poštovani akcionari,

Na sednici Odbora direktora koja je održana 24.06.2020. godine doneta je odluka o sazivu Skupštine akcionara koja će se održati 24.07.2020. godine.

Poziv za sednicu Skupštine možete preuzeti ovde .

Pravo na lično učešće u radu sednice Skupštine imaju akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji na dan akcionara, 14.07.2020, budu posedovali najmanje 2.640 akcija.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, korišćenjem obrasca za glasanje koji mora da se dostavi Društvu najkasnije do 21.07.2020. godine.

Rok za prijavu ličnog učešća na sednici, kao i za slanje punomoćja i popunjenih glasačkih listića za glasanje u odsustvu je 21.07.2020. godine.

Potrebna dokumenta za učešće možete preuzeti ovde u formatu: