Fitofarmacija | Osnovni i finansijski podaci

Osnovni podaci

Naziv preduzeća: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Batajnički drum bb, 11080 Beograd-Zemun
Broj rešenja APR: BD 307/2005 od 27.01.2005. godine
Matični broj: 07725531
PIB: 100001046
Delatnost prema registraciji: 2020 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
Lica ovlašćena za zastupanje:
  • generalni direktor, dipl.ek. Dragan Nenadović
  • izvršni direktor za korporativne poslove, dipl.inž. Slavica Peković
Broj izdatih akcija: 2.640.000 (obične);
ISIN broj: RSFITOE21521;
CFI kod: ESVUFR;
BELEX: FITO
Revizorska kuća: UHY REVIZIJA d.o.o.
Beograd
MB 17082175

Finansijski podaci

u hilj. din. 2015 2016 2017 2018 2019
Osnovni kapital 3.511.200 3.511.200 3.511.200 3.511.200 3.511.200
Kapital i rezerve 5.818.262 6.507.938 7.031.061 7.571.570 8.048.166
Ukupna imovina 6.329.648 6.865.936 7.351.821 7.953.075 8.403.676
Poslovni prihodi 3.833.660 3.957.955 4.000.848 4.153.493 4.431.161
EBITDA 954.246 1.093.886 1.092.083 1.020.666 848.227
Neto dobit 863.950 900.876 755.405 746.147 687.796
2015 2016 2017 2018 2019
Osnovni kapital 29.082.403 28.519.005 28.937.659 29.687.600 29.793.199
Kapital i rezerve 48.191.229 52.859.397 57.946.697 64.018.494 68.290.217
Ukupna imovina 52.426.913 55.767.163 60.590.250 67.244.165 71.306.787
Poslovni prihodi 31.753.260 32.147.681 32.973.107 35.118.262 37.599.242
EBITDA 7.903.784 8.884.866 9.000.437 8.629.848 7.197.366
Neto dobit 7.155.885 7.317.178 6.225.689 6.308.755 5.836.078