Fitofarmacija | Osnovni i finansijski podaci

Osnovni podaci

Naziv preduzeća: GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Batajnički drum bb, 11080 Beograd-Zemun
Broj rešenja APR: BD 307/2005 od 27.01.2005. godine
Matični broj: 07725531
PIB: 100001046
Delatnost prema registraciji: 2020 Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu
Lica ovlašćena za zastupanje:
  • generalni direktor, dipl.ek. Dragan Nenadović
  • izvršni direktor za korporativne poslove, dipl.inž. Slavica Peković
Broj izdatih akcija: 2.640.000 (obične);
ISIN broj: RSFITOE21521;
CFI kod: ESVUFR;
BELEX: FITO
Revizorska kuća: UHY REVIZIJA d.o.o.
Beograd
MB 17082175

Finansijski podaci

u hilj. din. 2014 2015 2016 2017 2018
Osnovni kapital 1.755.600 3.511.200 3.511.200 3.511.200 3.511.200
Kapital i rezerve 5.154.952 5.818.262 6.507.938 7.031.061 7.571.570
Ukupna imovina 5.912.791 6.329.648 6.865.936 7.351.821 7.953.075
Poslovni prihodi 3.665.235 3.833.660 3.957.955 4.000.848 4.153.493
EBITDA 884.260 954.246 1.093.886 1.092.083 1.020.666
Neto dobit 757.423 863.950 900.876 755.405 746.147
2014 2015 2016 2017 2018
Osnovni kapital 14.965.986 29.082.403 28.519.005 28.937.659 29.687.600
Kapital i rezerve 43.944.479 48.191.229 52.859.397 57.946.697 64.018.494
Ukupna imovina 50.404.847 52.426.913 55.767.163 60.590.250 67.244.165
Poslovni prihodi 31.245.077 31.753.260 32.147.681 32.973.107 35.118.262
EBITDA 7.538.060 7.903.784 8.884.866 9.000.437 8.629.848
Neto dobit 6.456.814 7.155.885 7.317.178 6.225.689 6.308.755