Aktuelna zaštita zasada breskve i nektarina

03/08/17

Zasadi breskve i nektarine se, u zavisnosti od sorte i područja gajenja, nalaze u fazama kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze vidljivih zelenih listića.

Nejednak razvoj lisnih pupoljaka u različitim delovima krošnje, kao i česte padavine, stvaraju povoljne uslove za infekciju lista od prouzrokovača kovrdžavosti lista bresve (Taphrina deformans).

Kovrdžavost lista breskve se javlja svake godine i ukoliko se ne sprovedu mere zaštite može dovesti do potpune defolijacije (opadanja lista) biljaka. Usled prisustva patogena dolazi do proliferacije nediferenciranog lisnog tkiva, lišće postaje krupnije u odnosu na nezaraženo i na kraju dolazi do njegovog opadanja. Kao posledica ponovnog porasta lisne mase posle defolijacije, plodovi ostaju sitniji, a biljke se iscrpljuju.

Taphrina deformans prezimljava na konidijama (sporama) koje su nalaze oko pupoljaka ili u šupljinama kore breskve. U vreme bubrenja pupoljaka breskve, kada počne razmicanje ljuspica pupoljka, konidije klijaju u kapi vode i ostvaruju primarnu zarazu. Za ostvarivanje primarnih zaraza neophodno je prisustvo vlage (kiša, rosa, magla...). Najveći intenzitet zaraze se ostvaruje kada je u fenofazi bubrenja pupoljaka breskve kišovito vreme sa temperaturama između 15-21°C, ali su zaraze moguće i na temperaturama ispod 10°C. Kada se pojave prvi listići, od fenofaze roze pupoljka, breskva naknadno ne može biti zaražena patogenom Taphrina deformans.

Suzbijanje Taphrina deformans se mora obaviti preventivno pre kretanja vegetacije i pre ostvarivanja zaraze. Po ostvarivanju zaraze više se ne može uticati na dalji razvoj bolesti.

Preporučujemo da se što pre izvede fungicidnitretman jednim od navedenih preparata:

  • GALILEO u koncentraciji 0,075-0,1%
  • DIZIRAM 76 WGu koncentraciji 0,25-0,35%
  • DAKOFLO 720SCu koncentraciji 0,25-0,35%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!