Zaštita vinove loze u toku i nakon precvetavanja

06/12/17


Precvetavanje

U narednom periodu u cilju sprečavanja pojave i širenja oboljenja pepelnice (Uncinula necator) i plamenjače (Plasmopara viticola), neophodno je obavljati redovne tretmane zaštite kombinacijom kontaktnih i sistemičniih fungicida.


Pepelnica

Plamenjača

Preporuka stručnog tima Galenika Fitofarmacije je da se u narednom periodu, obavi zaštitni tretman kombinacijom fungicida:

  • ALIJANSA ili FANTIC M WG u koncentraciji 0,25% + AKORD u koncentraciji 0,05% + COSAVET 80 DF u koncentraciji 0,3%.

U narednom periodu posebnu pažnju treba posvetiti preventivnoj zastiti od sive truleži (Botritis cinerea).


Botritis cinerea

U ovu svrhu, zaštitni tretmani se mogu obavljati u kombinaciji sa fungicidima za zaštitu od pepelnice i plamenjače ili zasebno. U obe varijante treba nastojati da se obavi kvalitetna aplikacija fungicida direktno na grozd. Dosadašnja praksa je pokazala da se primenom kontaktnog fungicida, DIONAL 500 SC u koncentraciji 0,1% u fazama razvoja od precvetavanja, pa do zatvaranja grozda postiže izuzetno visok stepen preventivne zaštite.

Nakon zatvaranja grozda, pa do pojave šarka zaštitu obezbeđuje primena sistemičnog fungicida PEHAR u koncentraciji 0,2%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!