Zaštita zasada kruške

05/03/19

U cilju zaštite tek mladih plodova i formirane lisne mase od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

  • MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,3% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Tokom proteklih dana došlo je do masovnog izletanja imaga prve letnje generacije kruškine buve. Za suzbijanje imaga i supresiju piljenja larvi iz položenih jaja preporučujemo korišćenje kombinacije insekticida:

  • HARPUN u koncentraciji 0,15% + KULISA u koncentraciji 0,035%

Radi produženja perzistentnosti primenjenih pesticida preporučujemo korišćenje okvašivača - NU FILM 17 u koncentraciji 0,1% ili GALMIN u koncentraciji 0,3%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!