Zaštita jabuke od prouzrokovača skladišnih bolesti

08/23/19

Pojava skladišnih bolesti na plodovima voća može prouzrokovati značajne gubitke prilikom njihovog čuvanja (preko 80%). Plodovi svih voćnih vrsta podložni su napadu prouzrokovača bolesti nakon obavljene berbe. U većini slučajeva takve bolesti prouzrokovane su parazitskim gljivama.

Pojava skladišnih bolesti jabuke zavisi od zdravstvenog stanja plodova unetih u skladište i uslova tokom njihovog čuvanja. Najznačajnije bolesti jabuke koje se razvijaju nakon berbe i tokom skladištenja su prouzrokovane gljivama: Monilinia fructigena, Penicillium expansum, Botrytis cinerea, Aspergillus spp, Colletotrichum spp, Alternaria alternata, Cylindrocarpon mali, Stemphylium botryosum, Cladosporium herbarum i dr. Ove gljive mogu ostvariti infekciju u toku vegetacije u voćarskim zasadima u vidu latentnih zaraza i u skladištu izazivajući trulež plodova. Veći broj vrsta gljiva prisutan je na plodovima jabuke u voćnjaku u trenutku berbe, odakle zajedno s plodovima dospevaju u skladište.

Mere zaštite od pojave skladišnih bolesti jabuke su pažljiva manipulacija plodovima tokom berbe zbog izbegavanja mehaničkih oštećenja, apsolutna zaštita od prouzrokovača bolesti tokom vegetacije, kao i skladištenje i čuvanje plodova u adekvatnim prostorima i uslovima.

Uz sve navedene mere, obavezna je i zaštita plodova pred berbu fungicidima. Suzbijanje skladišnih bolesti treba započeti u voćarskim zasadima do mesec dana pre berbe, tokom tehnološke zrelosti plodova, kako bi se sprečio nastanak latentnih infekcija pomenutih patogena, čime se smanjuje mogućnost nastanka oboljenja u skladištu.

U tu namenu preporučujemo primenu fungicida FLUX u koncentraciji 0,1% sa karencom od 7 dana.

FLUX je novi preparat u proizvodnom programu kompanije GALENIKA FITOFARMACIJA. Naime, reč je o nesistemičnom fungicidu širokog spektra delovanja sa dugom rezidualnom aktivnošću. Nakon aplikacije čvrsto se vezuje za voštani sloj biljnog tkiva. Ima odličan toksikološki profil i zbog kratke karence ima dobru poziciju u primeni pred berbu. Nalazi se na listi dozvoljenih aktivnih materija kada je reč o izvozu voćnih vrsta u našoj zemlji.