Izvršen upis nove emisije akcija "GALENIKE-FITOFARMACIJE" a.d.

27.07.2015.

Poštovani akcionari, obaveštavamo va da je na osnovu odluke Skupštine akcionara od 26.06.2015. godine, "GALENIKA-FITOFARMACIJA" a.d. izvršila povećanje osnovnog kapitala iz sopstvenih sredstava izdavanjem akcija nove VI emisije.

Akcije VI emisije su upisane na emisioni račun izdavaoca i imaju sledeće oznake: CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSFITOE21521, obične su, sa pravom glasa, imaju pojedinačnu nominalnu vrednost od 1.330 dinara po akciji, nose jednaka prava kao akcije koje su akcionari do sada posedovali i njima se može slobodno raspolagati.

Nove akcije se akcionarima dodeljuju srazmerno broju akcija koje su posedovali na dan 26.06.2015. godine i to tako da svaka akcija daje pravo na još po 1 (jednu) novu akciju.

Obaveštenja o sticanju novih akcija su poslata svim akcionarima. Na osnovu dobijenog obaveštenja, svaki akcionar treba da obavi upis akcija na sopstveni vlasnički račun u Centralnom registru (uknjiženje), kod berzanskog posrednika kod koga ima  otvoren vlasnički račun. Rok nije vremenski ograničen, ali je uknjiženje neophodno sprovesti pre bilo kakvog raspolaganja akcijama.

Sve dodatne informacije možete dobiti lično kod našeg korporativnog agenta: "GALENIKA - BROKER" a.d. Masarikov trg 8A, Zemun, ili na telefone: (011) 3076-046, 316-2260 i 3161-666.