Suzbijanje korova u krompiru

04.04.2017.

Korovi predstavljaju značajan problem u proizvodnji krompira, posebno izražen zbog toga što se krompir gaji kao širokoreda okopavina. U usevu krompira korovi se javljaju kao stalni pratioci i pričinjavaju ogromne štete koje se ispoljavaju kroz:

 • zasenjivanje biljke krompira,
 • onemogućavanje normalnog zagrevanja zemljišta,
 • korišćenje vode i hraniva namenjenih biljci krompira,
 • otežanu međurednu obradu.

Rizomski višegodišnji korovi (pirevina, zubača) se ubušuju u krtole i na taj način ih čine neupotrebljivim. Korovske biljke su i prelazni domaćini mnogim insektima prenosiocima izazivača ekonomski veoma štetnih bolesti krompira. Najčešći korovi u usevu krompira u našim agroekološkim uslovima su: Muhar, Pirevina, Zubača-Ostrik, Divlji proso, Muharike, Livadarka, Svračice, Divlji sirak (uskolisni), Palamida, Štir, Pepeljuga, Dvornici, Tatula, Poponac, Crna pomoćnica, Gorušica (širokolisni).

Izbor herbicida i vreme njihove primene zavisi od vrste korova i spektra delovanja herbicida, selektivnosti herbicida, faze porasta useva, agroekoloških uslova i načina primene herbicida.

Posle sadnje, a pre nicanja useva krompira preporučujemo suzbijanje korova u krompiru herbicidima:

 • VELTON WG u količini od 0,75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 1,5-3%, 1kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa 3-5% i 1,5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa preko 5%, za suzbijanje širokolisnih korova;
 • ZANAT u količini 4-6 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova;
 • GALOLIN MONO u količini 1,5-2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova.

U cilju proširenja delovanja navedenih herbicida preporučujemo njihovo međusobno kombinovanje:

 • ZANAT 4 l/ha + GALOLIN MONO 2 l/ha kod sorti osetljivih na a.m.metribuzin i ukoliko se po ubiranju krompira na istoj površini planira gajenje kupusnjača kao drugi usev;
 • VELTON WG 0,75 kg/ha + ZANAT 2 l/ha za proširenje spektra delovanja na uskolisne korove.
 • VELTON WG 0,75 kg/ha + GALOLIN MONO 1,5 l/ha za proširenje spektra za širokolisne korove.

Posle nicanja useva krompira korove u krompiru je moguće suzbiti herbicidima:

 • VELTON WG u količini od 0,5 do 0,75 kg/ha zavisno od sadržaja humusa u zemljištu i faze razvoja useva;
 • GALBENON 2-3 l/ha, kada je krompir porasta 10-15 cm, a korovi u fazi 2-6 listova (korektivno suzbijanje širokolisnih korova);
 • RAFAL 120 0,8-2 l/ha, u zavisnosti od vrste korova, kada su korovi u fazi 2-5 listova(korektivno suzbijanje uskolisnih-travnih korova).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!