Zaštita zasada krušaka

11.04.2017.

Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova. Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) se nalazi u različitim stadijumima razvoja - od faze "žutih jaja", pa do odraslih larvi.

Takođe se u mnogim zasadima primećuju i oštećenja od kruškine eriofidne grinje (Eriophies pyri). Za njihovo suzbijanje treba koristiti kombinaciju insekticida:

  • TONUS u količini 0,5 kg/ha + ABASTATE u količini 1,5 l/ha.

Za bolju pokrovnost i dužu perzistentnost primenjenih insekticida preporučuje se korišćenje okvašivača NU Film 17 u količini 1 l/ha.

Najavljene padavne stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pa se preporučuje zaštita fungicidima:

  • MANKOGAL 80 u količini 2,5 kg/ha + PEHAR u količini 1 l/ha ili NEON u količini 0,5 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!