HARPUN - pravi put u zaštiti bilja

17.05.2017.

Novi pristup u suzbijanju štetnih insekata podrazumeva smanjenu upotrebu klasičnih insekticida i povećano korišćenje supstanci koje negativno utiču na rast i razvoj insekata (IGR). One su veoma selektivne po svom spektru delovanja i potencijalno delovanje ispoljavaju samo na ciljane insekatske vrste.

Način delovanja IGR, međutim, ne treba poistovećivati sa načinom delovanja klasičnih insekticida koji takođe ometaju fiziološke procese u telu insekata, ali direktno ne utiču na rast i razvoj insekata. IGR, dakle, ne moraju da budu akutno toksični na ciljane insekatske vrste, ali dovode do poremećaja u procesima metamorfoze i presvlačenja, što kao krajnju posledicu ima uginuće insekta.

Način delovanja analoga juvenilnog hormona (JHAs)

JHAs su najefikasniji u početnim fazama metamorfoze i embriogeneze kod insekata. Tako se embriogeneza u potpunosti prekida, kada se sveže položena jaja tretiraju sa JHAs. Tretiranje u početnim larvalnim fazama rezultiralo bi povećanim brojem presvlačenja.

Efikasnost u suzbijanju insekta pri upotrebi JHAs je u direktnoj zavisnosti od vremena primene.

Harpun je insekticid koji sadrži aktivnu materiju piripoksifen u količini od 100g/l. Piriproksifen pripada grupi analoga juvenilnog hormona insekata, a svoje delovanje ispoljava kao mimik juvenilnog hormona. Obezbeđuje efikasno suzbijanje štetnih insekata u početnim fazama razvoja populacije. Harpun najbolje deluje na jaja koja su položena na insekticidni depozit ili tretiranjem sveže položenih jaja kada inhibira embriogenezu sprečavajući piljenje larvi. Piriproksifen ima i dodatno delovanje na ženke adulta kod kojih uzrokuje promene u oogenezi, tj. ima hemosterilizirajući efekat.

Tokom registracionih ogleda, ispoljio je visoku efikasnost u suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u zasadima jabuka. Utvrđena je efikasnost delovanja od 92,6-95,3% pri korišćenju Harpuna u koncentraciji od 0,1%.


Jabukin smotavac

Kod suzbijanja jabukinog smotavca tretiranje insekticidom Harpun treba obaviti kada se putem feromonskih klopki, ili vizuelnim pregledom voćnjaka, konstatuje intenzivan let leptira. Harpun se može primeniti za suzbijanje svake generacije jabukinog smotavca, ali suzbijanje prve generacije ima višestruki značaj. Prilikom korišćenja ne izaziva fitotoksične efekte u zasadima jabuke. Obzirom da se radi o novoj aktivnoj materiji na našem tržištu za sada nema podataka o pojavi rezistentnosti jabukinog smotavca na piriproksifen. Takođe u zasadima jabuka ispoljava i visoku efikasnost u suzbijanju lisnih minera (Leucoptera scitella i dr.). Određena karenca u zasadu jabuke iznosi 28 dana.

Harpun ima i izvanredno delovanje na najopasniju štetočinu kruške. Najveći problem kod nas je obična kruškina buva (Cacopsylla pyri). Svojim delovanjem ova štetna vrsta izaziva smanjenje kvaliteta i prinosa u zasadima kruške, a istovremeno služi i kao vektor fitoplazme "Pear decline". Na našem tržištu se trenutno nalazi mali broj registrovanih specifičnih psilocida. Zbog toga je Galenika Fitofarmacija registrovala Harpun za suzbijanje kruškine buve. Harpun veoma efikasno sprečava piljenje larvi iz položenih jaja kruškine buve. Nakon tretiranja adulta kod ženki narušava oogenezu. Koncentracija primene 0,15%. Preporučeno vreme primene insekticida Harpun je u početku listanja kruške, a pre početka polaganja jaja prezimelih formi, pred početak polaganja jaja letnje generacije i tokom jeseni tretiranje prezimljavajućih adulta.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!