Zaštita useva kukuruza

18.05.2017.

Sa porastom temperature došlo je do aktiviranja korova u usevima kukuruza koji za svoj razvoj zahtevaju višu temperaturu, a u prvom redu sirka iz rizoma.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu kao što su muhari, proso, sirak rizomski i iz semena, svoju višegodišnju efikasnost pokazao je herbicid TALISMAN.

  • TALISMAN 1-1,25 l/ha

Ukoliko je u usevu prisutna populacija širokolisnih korova, uz Talisman možemo kombinovati herbicid SKAUT:

  • SKAUTu količini 0,25 l/ha izvanredno suzbija palamidu u rozeti i kasnije razvojne stadijume, mlečike, čičak i druge tvrdokorne korove, a takođe ima dobro delovanje na uskolisne korove iz grupe muhara. Registrovan je za primenu u usevu kukuruza do 8 lista.

Prilikom tretmana useva kukuruza sa herbicidima zbog stresnih uslova u prethodnom period preporučujemo primenu folijarnih hraniva. Važan je redosled mešanja. Prvo se u prskalicu ubace hraniva (ako su kristalna vodotopiva prvo treba da se izmešaju sa vodom), zatim praškasti herbicidi (ako se koriste) i na kraju tečni herbicidi.

Za ishranu kukuruza preporučujemo neki od sledećih preparata:

  • FOLIGAL SUPER 2-3 l/ha tečna prihrana za poboljšanje opšte kondicije useva,
  • MURTONIK 20.20.20 ili SOLUVEG20.20.20 2-3 kg/ha podjednak sadržaj esencijalnih, makroelemenata sa dodatkom mikroelemenata Zn, Mo, Mn, B itd.
  • TURO FORT 28.14.14 ukoliko postoji deficit azota 2-3 kg/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!