Zaštita jabuke u fazi precvetavanja i formiranja plodova

23.04.2018.

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova. Ovaj period je jedan od najosetljivijih za nastanak primarnih infekcije čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Shodno tome dalje mere zaštite od ovog prouzrokovača bolesti treba provoditi preventivno korišćenjem fungicida:

  • GALILEO u koncentraciji 0,75-0,1% ili KARDINAL u koncentraciji 0,75-0,1% i SEKVENCA (am difenokonazol) u koncentraciji 0,025-0,03%.

Tokom sledećih fenofaza razvoja doći će do razvoja nove vegetativne mase osetljive na prouzrokovača pepelnice. Za suzbijanje primarnih i sprečavanje sekundarnih zaraza preporučujemo fungicide:

  • LUNAR u koncentraciji 0,02% ili FOTON u koncentraciji 0,02%.

U periodu precvetavanja počinje formiranje kolonija lisnih vaši kao i piljenje larvi jabukine ose koje se ubušuju u tek zametnute plodove. U cilju suzbijanja ove štetočine preporučuje se primena insekticida na POLUX u koncentraciji 0,03-0,05% ili TONUS u koncentraciji 0,025-0,05%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!