Suzbijanje korova u soji i suncokretu herbicidom KVAZAR

03.05.2018.

Jedna od najvažnijih hemijskih mera u uspešnoj proizvodnji soje i suncokreta je suzbijanje korova. Gajene biljke u početku vegetacije sporije rastu što naročito odgovara razvoju korova. Pored hrane i vode, korovi zasenjuju gajene biljke u nicanju i usporavaju im razvoj, što za posledicu ima smanjenje prinosa. Iz tog razloga je veoma važno sprečiti nicanje korova na vreme i omogućiti kulturama nesmetan rast i razvoj.

Primena herbicida u usevu soje nakon nicanja useva se ne preporučuje do formiranja prve troliske soje. Nakon formiranja troliske, čim vremenski uslovi dozvole, treba proveriti strukturu i razvojni stadijum korova i primeniti herbicide. Veoma je važno da se ne dozvoli da širokolisni korovi prerastu optimalnu fazu za efikasno suzbijanje.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i semenskih formi uskolisnih korova u soji se može primeniti KVAZAR 0,4-0,8 l/ha u kombinaciji sa herbicidima GALBENON u dozi od 2 l/ha + OKVIR 8 g/ha (ili se umesto KVAZARA koristi RAMPA EC u dozi 0,3-0,5 l/ha).

Suncokret može biti osetljiv na primenu herbicida nakon nicanja useva. Zato je potrebno primenjivati herbicide koji su registrovani za primenu u odgovarajućem usevu suncokreta.

Preparat KVAZAR, pored toga što se može primenjivati u usevu soje, se može primenjivati i u usevu suncokreta samo kod hibrida otpornih na imidazolinone. Preporučena doza primene preparata KVAZAR u usevu suncokreta je 1-1,2 l/ha u fazi razvoja suncokreta od nicanja do petog razvijenog lista.

Biljke usvajaju KVAZAR folijarno, ali i preko korena, pri čemu se onda premešta do nadzemnih delova korova. To dovodi do uvenuća korovskih biljaka.

Spektar delovanja KVAZARA je: lipica, štir, pepeljuga, ambrozija, tatula, veliki dvornik, poljska gorušica, obična boca, muhari, divlji sirak (semenski).

U toku jedne godine, na istom terenu,može se primeniti najviše jednom.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!