Zaštita vinove loze u periodu intenzivnog porasta lastara

04.05.2018.

U većini zasada, trenutno, evidentan je ubrzan porast lastara vinove loze. U narednom periodu, takođe, očekuje se intenzivan porast obzirom da se prognoziraju povoljne vremenske prilike u pogledu temperature i padavina. U ovim fazama razvoja posebanu pažnju u segmentu zaštite treba obratiti na prouzrokovače plamenjače i pepelnice, kao i na štetne vrste insekata.

Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola) - bolest koja se javlja u uslovima toplog i vlažnog vremena. Za ostvarivanje primarnih infekcija potrebno je da se ispuni nekoliko osnovnih preduslova, kao sto su:

  • Prisustvo izvora infekcije (klijave oospore)
  • Veličina lista 4-5 cm
  • Temperatura veća od 11˚C
  • Prisustvo vlage, kišovito vreme u trajanju 2-3 dana.

Prvi simptomi primarne infekcije se uočavaju na lišću i to na licu u vidu prozirnih pega, tzv. "uljaste pege", a na naličju se formira beličasta prevlaka.

Sekundarne infekcije se kasnije mogu javiti na gotovo svim zeljastim organima tj. listu, lastarima i cvastima. Na zaraženim cvastima prvo se pojavljuje beličasta prevlaka, a zatim oboleli delovi cvasti dobijaju tamnu boju i suše se. Na grozdovima se bolest može pojaviti do šarka.

Najuspešnija hemijska mera zaštite od plamenjače je preventivna primena fungicida koji sadrže kombinaciju sistemičnih i kontaktnih aktivnih materija. Primena fungicida ALIJANSA ili FANTIC M u potpunosti obezbeđuje visok stepen zaštite vinove loze od plamenjače.

Pepelnica vinove loze (Uncinula necator) - bolest koja se javlja na svim zelenim delovima vinove loze u vidu sivo-pepeljaste prevlaka. Na lišću se ova prevlaka javlja s lica i s naličja. Na bobicama bolest se može pojaviti od faze zametanja, pa do pojave šarka.

Obzirom da pepelnica prezimljava u pupoljcima i biljnim ostacima, za infekciju nije potrebna voda, čak ni veća relativna vlažnost vazduha. Razvoj pepelnice je moguć na temperaturama između 5 i 35°C, sa optimumom oko 26°C.

U delu zaštite najvažnije je da se obavljaju redovni preventivni tretmanimi tako da mladi prirasti uvek budu zaštićeni. Za zaštitu od pepelnice preporučujemo kontaktni fungicid na bazi elementarnog sumpora COSAVET 80 DF, kao i sistemične fungicide AKORD, FOTON i LUNAR.

Grožđani moljci. Sivi grožđani moljac (Lobesia botrana) i žuti groždjani moljac (Eupoecillia amiguella). U vinogradima su prisutne obe vrste, s tim da sivi moljac pravi veće štete. Ženke prve generacije polažu jaja na cvetne delove, a larve nakon piljenja mogu uništiti do 20 cvetova. Ženke druge generacije polažu jaja na grozdove i larve se hrane na bobicama. Na mestima ishrane javlja se trulež koja se u povoljnim uslovima širi na veći deo grozda. Treba vršiti suzbijanje svake generacije, počev od formiranja cvasti, pa sve do pojave šarka. Visoka efikasnost u suzbijanju grožđanih moljaca postiže se primenom insekticidia CIPKORD 20 EC, FOBOS EC ili POLUX.

Kao sažetak gore navedenog, za tretman u narednom periodu preporučujemo kombinaciju: ALIJANSA + AKORD + COSAVET 80 DF + FOBOS.