Zaštita zasada kruške

11.04.2019.

U fenofazi razvoja krajа cvetanja: sve latice opale (BBCH 69), do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 71), treba suzbiti prisutne stadijume kruškine buve kombinacijom:

KULISA u koncentraciji 0,035% + ABASTATE u koncentraciji 0,15%

S obzirom na najavljene padavine, preporučuju se preventivne mere zaštite protiv prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina) sledećim fungicidima:

MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,3% + PEHAR u koncentraciji 0,1%

U periodu cvetanja i precvetavanja jabučastih voćnih vrsta (kruške, jabuke i dunje) može doći do infekcije prouzrokovačem bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Sa padavinama koje se prognoziraju u narednim danima mogu se stvoriti povoljni uslovi za ostvarenje infekcije. Preporučujemo upotrebu preparata LEGAT SP - u koncentraciji 0,4-0,45%. U slučaju mešanja Legata SP sa drugim pesticidima preporučujemo koncentraciju 0,1%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!