Aktuelna zaštita zasada jabuka

03.05.2019.

U zavisnosti od sorte i lokaliteta gajenja, u zasadima jabuka plodići se nalaze u fazi razvića 10-14 mm. Tokom proteklih dana česte i lokalno obilne padavine sprale su depozite prethodno nanetih pesticida, a ujedno su i stvorile povoljne uslove za nastanak primarnih infekcija čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis). Preporučujemo da se odmah po prestanku padavina obavi tretiranje korišćenjem kombinacije fungicida sa preventivnim i kurativnim delovanjem:

KARDINAL u koncentraciji 0,1% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Intenzivni rast lastara stvara povoljne uslove za širenje prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Za suzbijanje primarnih zaraza i sprečavanje širenja na mlade priraste preporučujemo fungicid LUNAR u koncentraciji 0,02%.

Na feromonskim klokama ustalio se ulov leptira jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i lisnih minera (Leucoptera scitella i dr.) a vidljivo je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i vaši crvenih gala (Dysaphis devecta).

Pre očekivanog početka polaganja jaja jabukinog smotavca, kao i za suzbijanje ostalih formi štetnih insekata preporučujemo primenu kombinacije insekticida:

HARPUN u koncentraciji 0,1% + TONUS u koncentraciji 0,05%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!