Zaštita zasada kruške

08.05.2019.

U zasadima krušaka u toku je intenzivno piljenje larvi prve letnje generacije kruškine buve (Cacopsylla pyri). U cilju suzbijanja ispiljenih larvi preporučujemo primenu insekticida KULISA u količini 350 g/ha uz dodatak okvašivača NU FILM 17 u količini 1 l/ha. Radi sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u mlade plodove može se upotrebiti KONZUL u količini 1 l/ha.

U cilju zaštite zasada kruške od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) proizvođačima se preporučuje primena fungicida METOD 480 SC u koncentraciji 0,3% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!