Zaštita zasada kruške

13.05.2019.

Obilne padavine stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcije zasada kruške od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i proizvođačima se preporučuje primena fungicida MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,3% uz dodatak preparata SEKVENCA u koncentraciji 0,03%.

U zasadima krušaka konstatovano je prisustvo larvi svih stadijuma prve letnje generacije kruškine buve (Cacopsylla pyri). U cilju suzbijanja larvi preporučujemo primenu insekticida KULISA u koncentraciji 0,035% i ABASTATE u koncentraciji 0,15% uz dodatak okvašivača NU FILM 17 u koncentraciji 0,1%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!