Zaštita zasada jabuke nakon padavina

20.05.2019.

Česte i obilne padavine stvaraju izuzetno povoljne uslove za nastanak primarnih infekcija patogena Venturia inaequalis. U mnogim zasadima, za sada na osetljivim sortama, došlo je do pojave simptoma primarnih zaraza na listovima što dodatno komplikuje mere zaštite.

U narednom periodu treba nastaviti sa intenzivnim merama zaštite koristeći kombinaciju fungicida:

  • GALILEO u koncentraciji 0,1% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Položena jaja jabukinog smotavca se nalaze u fenofazama neposredno pred piljenje do početka piljenja larvi. Preporučujemo da se za njihovo suzbijanje koristi kombinacija insekticida

  • TRITON u koncentraciji 0,25% + POLUX u koncentraciji 0,05%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!