Zaštita zasada breskve i nektarina

22.05.2019.

U toku su mere ručne prorede plodova u zasadima breskve i nektarina. Nakon ove pomotehničke operacije, koja povoljno utiče na kvalitet roda, potrebno je zasad zaštititi od prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), pepelnice (Sphaerotheca pannosa var. persicae) fungicidima:

MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%
+
AKORD u koncentraciji 0,075%

Pored prouzrokovača bolesti, u zasadima su prisutne kolonije zelene breskvine vaši (Myzus persicae), a u toku je i polaganje jaja i početak piljenja larvi prve generacije breskvinog smotavca (Grapholita molesta). U cilju suzbijanja navedenih štetnih insekata proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • TONUS ili RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25% ili POLUX u koncentraciji 0,05%.

Nakon prestanka padavina, poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo primenu đubriva Activeg 12:4:6 u koncentraciji 0,3%, u svrhu bržeg prevazilaženja stresnih uslova, kao i primenu đubriva Fertigal CaB organo u koncentraciji 0,3%, za bolju čvrstoću i kvalitet plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!