Fitofarmacija | Application

Zaštita zasada koštičavih voćaka u fazi precvetavanja

16 April 2020

U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi breskve, nektarine, šljive, ali i drugog koštičavog voća su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus). Gljiva napada listove, plodove, mladare, pupoljke. Trenutne vremenske prilike pogoduju infekciji i širenju ovog patogena pa se preporučuje da obavi tretman u fazi precvetavanja primenom fungicida - METOD 480 SC u koncentraciji 0,3 %.

U cilju zaštite kasno otvorenih cvetnih pupoljaka od prouzrokovača monilioze cveta preporučujemo primenu preparata PEHAR u koncentraciji 0,2%.

Za suzbijanje biljnih vaši, ali i drugih štetnih insekata, može se koristiti preparat TONUS u koncentraciji 0,025%.

Zbog nestabilnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura, prilikom zaštite zasada breskve, nektarina i drugog koštičavog voća u fazi precvetavanja, preporučujemo primenu kombinacije folijarnih đubriva ACTIVEG 12:4:6+0,2MgO+ME u koncentraciji 0,3% u cilju boljeg zametanja i bržeg početnog porasta plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!