Fitofarmacija | Application

Kako zaštititi jabuku u najosetljivijoj fazi

30 April 2020

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazama formiranja plodova. U zavisnosti od sorte, veličina plodova se kreće od 6-10 mm. Ovaj period je jedan od najosetljivijih za nastanak primarnih infekcije čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Visok procenat dozrelosti peritecija (80-90%) i nizak procenat ispražnjenosti (20-30%), ukazuje da će se pri prvom narednom vlaženju osloboditi veliki deo potencijala askospora. Shodno tome, dalje mere zaštite od ovog prouzrokovača bolesti treba provoditi preventivno korišćenjem fungicida:

  • KARDINAL u koncentraciji 0,1%+ SEKVENCA u koncentraciji 0,03%.

Upotrebom fungicida KARDINAL istovremeno se suzbijaju i patogeni koji uzrokuju alternarijsku pegavost lista i ploda jabuke (Alternaria spp) kod osetljivih sorti iz grupe Delišes.

Tokom sledećih fenofaza razvoja doći će do razvoja nove vegetativne mase osetljive na prouzrokovača pepelnice. Za suzbijanje primarnih i sprečavanje nastanka sekundarnih zaraza preporučujemo fungicid:

  • LUNAR u koncentraciji 0,02%

U zasadima jabuke vizuelno se može utvrditi početak polaganja jaja prve generacije jabukinog smotavca, dok se u feromonskim klopkama beleži pik leta leptira. U narednim danima se očekuje maksimum polaganja jaja, kao i početak piljenja prvih larvi. U cilju sprečavanja formiranja larvi u novo položenim jajima, kao i sprečavanje ubušivanja ispiljenih larvi u mlade plodove, proizvođačima se preporučuje insekticidni tretman:

  • HARPUN u koncentraciji 0,1% + TONUS u koncentraciji 0,05%.

U početnim fazama rasta i razvoja plodova preporučujemo upotrebu folijarnog đubriva Fertigal CaB ORGANO. To jeproizvod na bazi kalcijuma sa dodatkom bora koji olakšava usvajanje i translokaciju kalcijuma kroz biljku. Pozitivno utiče na bolju deobu ćelija ploda i poboljšanje kvaliteta plodova. Doza primene je 3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!