Fitofarmacija | Application

Zaštita zasada kruške od kruškine buve

2 June 2020

Vizuelnim pregledom u zasadima kruške može se konstatovati prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

U toku je izletanje imaga i početak polaganja jaja druge letnje generacije. U cilju sprečavanja piljenja larvi i suzbijanja već ispiljenih larvi, voćarima preporučujemo primenu kombinacije insekticida:

  • HARPUN u koncentraciji 0,15% + ABASTATE u koncentraciji 0,15%.

U cilju sprečavanja infekcija plodova i lišća od prouzrokovača čađave krastavosti kruške preporučujemo upotrebu fungicida:

  • MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%.

Dodavanjem okvašivača (NU FILM 17 u koncentraciji 0,1% ili GALMIN u koncentraciji 0,3%) postiže se optimalna pokrovnost primenjenih pesticida, ali i njihova duža perzistentnost i viša efikasnost.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!