Galenika Fitofarmacija | Application

Suzbijanje fitofagnih grinja u voćarskim zasadima

13 July 2021

Ekonomski najznačajnije fitofagne grinje u voćarskoj proizvodnji su: Panonychus ulmi - crvena voćna grinja, Tetranychus urticae - običan paučinar i efiofidne grinje iz rodova Aculus, Eriopyies, Acalitus, Phyllocoptes, Calepitrimerus.

Fitofagne grinje u voćarskim zasadima
Fitofagne grinje u voćarskim zasadima

U letnjem periodu ukoliko dođe do prenamnožavanja, može doći do gubljenja lisne mase, pa čak i defolijacije biljaka. U tom slučaju, plodovi ostaju sitni, lošeg fiziološkog stanja, a diferenciranje pupoljaka za narednu godinu je veoma redukovano. Oštećenja koja su nastala u jednoj godini, direktno se projektuju na fiziološko stanje i rodni potencijal biljke za narednu godinu.

Crvena voćna grinja prezimljava (Panonychus ulmi) u stadijumu zimskih jaja oko pupoljaka na gajenoj biljci. Do piljenja nimfi dolazi u rano proleće, gde mladi nimfalni stadijumi zaseljavaju prve mlade listiće i počinju da se hrane. Ubrzo nakon toga, formirane nove ženke počinju sa polaganjem jaja druge generacije, na naličju i licu lista i oko glavnog nerva.

Običan paučinar (Tetranychus urticae) prezimljava kao polno zrela ženka u pukotinama kore, naborima grana, ispod zemlje i drugim skrivenim mestima. Izuzetno je polifagna i nakon prezimljavanja počinje sa ishranom na spontanoj flori i korovima, a kasnije na drugim kulturama.

Eriofidne grinje (Aculus sp, Eriopyies sp, Acalitus sp, Phyllocoptes sp, Calepitrimerus sp.) su sve više prisutnije u voćarskim zasadima i prave sve veća oštećenja. Prezimljavaju u stadijumu odrasle ženke, koja počinje sa polaganje jaja u vreme pucanja pupoljaka. Nimfe nakon piljenja se hrane sisanjem sokova na naličju lista. Najkarakterističniji simptom oštećenja eriofidnih grinja je bronzavost lista koji se najčešće javlja u letnjem periodu.

U periodima praćenim visokim temperaturama bez padavina, dolazi do ubrzanog životnog ciklusa i produkcije velikog broja generacija. U tom momentu se u voćnjacima mogu naći svi razvoji stadijumi fitofagnih grinja, pa je i tada otežana zaštita. Razvoj generacije fitofagnih grinja pri visokim temperaturama traje veoma kratko, pa u kratkom vremenskom periodu može doći do prenamnožavanja grinja i tada mogu naneti ekonomski značajne štete u zasadima.

Fitofagne grinje u voćarskim zasadima
Fitofagne grinje u voćarskim zasadima

Kompanija Galenika Fitofarmacija za suzbijanje fitofagnih grinja u voćarskim zasadima preporučuje kombinaciju:

ABASTATE u količini 1l/ha
+
URANUS u količini 0,5 l/ha
+
NU-FILM u količini 0,5-1/ha

Kao rezultat primene ove kombinacije napraviće se prekid generacije i biće suzbijeni svi razvojini stadijuma grinja (jaja, nimfe, odrasli), a voćarski zasadi će biti zaštićeni dug period.

Uloga preparata ABASTATE je da efikasno suzbije sve odrasle forme, dok URANUS ima ulogu da suzbije sve nedozrele stadijume (jaja i nimfe) kretajući se sa lica na naličje lista.

Dodavanjem okvašivača NU-FILM 17 postiže se bolja pokrovnost biljnih delova i dugotrajnije delovanje akaricida.

Veoma je važno naglasiti da je kvalitet tretiranja veoma bitan segment u suzbijanju fitofagnih grinja.

S toga, poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo da tretiranje obave kasno uveče ili noću, kada je temperatura ispod 25°C, sa količinom vode 800-1200 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!