Fitofarmacija | Application

Suzbijanje žičnjaka u usevu kukuruza i suncokreta

9 April 2020

U gajenju okopavina, postizanje i očuvanje potrebnog sklopa biljaka je od ključne važnosti za dobre prinose.

Jedna od najznačajnijih štetočina koja može značajno da naruši sklop useva su larve skočibuba, odnosno žičnjaci. Larve se hrane podzemnim delovima biljaka, a najugroženije je seme koje je nabubrilo i klija, a zatim i mlade bilje koje su iznikle. Žičnjaci izgrizaju nežne delove mladih biljaka koje zbog toga veoma brzo venu. Larve se ubušuju u nabubrelo seme gde se hrane klicom ili čitavim klijancima koji u tom slučaju ne uspeju ni da poniknu.

Suzbijanje žičnjaka

Suzbijanje larvi skočibuba - žičnjaka, se sprovodi kombinacijom više različitih mera.

Jedan od najbržiš i najefikasnijih načina u suzbijanju žičara se zove TEKTON.

TEKTON je insekticid koji zahvaljujući svom sastavu veoma efikasno uništava žičare, ali i druge štetočine koje se nalaze u zemljištu.

Aktivna materija teflutrin, koja je nanesena na nosač Tektona, izaziva gotovo trenutno trovanje larve i brzo uginuće žičara i drugih štetočina. To znači da larva prestaje sa ishranom odmah nakon prvog kontakta sa ovim insekticidom. Na taj način sprečen je nastanak novih šteta.

Praktično je nerastvorljiv u vodi pa nema opasnosti od spiranja i gubitka aktivne materije usled razblaženja.

TEKTON se u okopavinama - suncokret i kukuruz primenjuje u količini od 7 do 10 kg/ha. Najčešća primena je istovremeno sa setvom, depozitorima u zonu redova.

  • KUKURUZ: 7-10 kg/ha
  • SUNCOKRET: 7-10 kg/ha

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!