Fitofarmacija | Zaštita suncokreta

Zaštita suncokreta

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Suzbijanje štetočina
Tretiranje u redove istovremeno
sa setvom
suzbijanje
zemljišnih štetočina
Tekton 7-10 kg/ha OVP
Suzbijanje korova
Posle setve, a pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Basar
+
Rezon
1-1,2 l/ha

1,5 l/ha
OVP

OVP
Basar plus 3-3,5 l/ha OVP
Folijarno suzbijanje korova divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka Spektrum
ili
Rafal 120
ili
Globus EC
1,3 l/ha

1,5-2 l/ha

2 l/ha
OVP

OVP

OVP