Galenika Fitofarmacija | Crop Farming Single

Ratarstvo

Suzbijanje korova i prihrana kukuruza u početnim fazama porasta (rani post)

18 April 2022

Kukuruz kao gajena biljka u ratarskoj proizvodnji zauzima veliki deo obradivih površina kod nas i u svetu. S obzirom da je potražnja poslednjih godina značajno uvećana, važno je zaštiti usev od invazije korovskih biljaka adekvatnom upotrebom preparata radi postizanja visokog prinosa i kvaliteta zrna.

Preparati koji pružaju efikasna i ekonomična rešenja za suzbijanje korova u kukuruzu u početnim fazama porasta (rani post):

  • Monosan herbi 500 suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Efikasno suzbija palamidu, poponаc, tarčužak, kamilicu, mišjakinju… Doza primene preparata iznosi 1,5-2,5 l/ha ili
  • Plamen se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Najpoznatiji je herbicid za suzbijanje tvrdokornih korova u kukuruzu. U usevu suzbija palamidu, poponac, ambroziju, gorušicu, bocu i mnoge druge agresivne korove. Doza primene iznosi od 0,5 do 0,7 l/ha.

Za proširenje spektra delovanja na uskolisne korove u usevu kukuruza navedeni herbicidi se mogu mešati sa preparatom Talisman.

Talisman je herbicid koji se koristi za suzbijanje sirka iz rizoma, efikasno oslobađa njivu i od travnih semenskih korova kao što su proso, muhar, sirak.

U prethodnim sezonama Talisman je u potpunosti dokazao svoju pouzdanost, snagu, brzinu i ekonomičnost u suzbijanju uskolisnih korova!

Talisman je svoj kvalitet potvrdio i kod proizvođača u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj.

Primenjuje se u količini od 1,25 l/ha. Može se primeniti u split aplikaciji (dvokratna primena). U prvom tretiranju primeniti dozu od 0,5 l /ha. Drugo tretiranje obaviti kada se pojavi nova populacija korova u dozi od 0,75 l/ha.

Kukuruz u fazi ranog porasta
Kukuruz u fazi ranog porasta

Za brži rast i razvoj kukuruza i bolji kvalitet zrna, komapnija Galenika-Fitofarmacija u svojoj paleti proizvoda poseduje đubriva:

  • Foligal Cink 700 je preparat za poboljšanje opšte kondicije kukuruza, jer spada u biljnu vrstu veoma osetljivu na nedostatak cinka. Simptomi se mogu primetiti na listu u vidu žutih, jasno vidljivih, karakterističnih linija. Cink učestvuje u sintezi auksina, hormona rasta, a neophodan je i u sintezi proteina i nukleinskih kiselina i ima važnu ulogu u fotosintezi biljaka. Primenom Foligal Cink 700 u dozi od 1 do 2 l/ha otklanjamo nedostatak cinka na biljkama kukuruza, ili
  • Soluveg 20:20:20+1MgO+ME je đubrivo koje obezbeđuje potpunu i uravnoteženu ishranu kukuruza. Odlikuje ga visok kvalitet vodotopivosti pritom ne nanoseći oštećenja na diznama prilikom aplikacije. Ispunjava sve neophodne potrebe kukuruza za hranjivim elementima, čime direktno utiče na rast i razvoj. Primenjuje se u količini od 3 do 5 kg/ha.
  • Activeg vegetative je visoko kvalitetan proizvod, odnosno tečna NPK formulacija sa povećanim sadržajem azota u aminokiselinskom kompleksu. Utiče na ubrzan porast useva kukuruza, otklanjajući negativno dejstvo abiotskog i biotskog stresa. Primenom Activeg vegetative u dozi od 3 do 5 l/ha intenziviramo porast kukuruza, uz poboljšanje kvaliteta zrna.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!