Galenika Fitofarmacija | Crop Farming Single

Ratarstvo

Zaštita useva šećerne repe od korova i štetočina tokom vegetacije

4 April 2022

Da li je šećerna repa kraljica ratarskih kultura?

Gajenje šećerne repe je kompleksan posao i zahteva puno truda, znanja, ali i ulaganja. Nazivamo je "kraljicom ratarskih kultura", što nam govori da je i zaštita pomenutog tzv. "slatkog korena" složen posao, gde je neophodno primeniti više tretmana tokom sezone, kako bi uspešno zaštitili usev šećerne repe od korova, štetnih insekata ali i prouzrokovača bolesti.

Kako postići visok prinos i vrhunski kvalitet korena?

Za ostvarivanje visokog prinosa potrebno je blagovremeno suzbiti korovske biljke, jer koristeći hraniva iz zemljišta, korovi ometaju razvoj šećerne repe, značajno utiču na smanjenje prinosa i kvalitet korena.

Za zaštitu šećerne repe od korova stručni tim Galenike-Fitofarmacije preporučuje:

LONTREL 100 1,2 l/ha
ili
PIKOGAL PLUS 0,4 l/ha
+
METAK 700 SC 3,0 l/ha

LONTREAL 100 ili PIKOGAL PLUS suzbijaju najznačajnije korovske vrste kao što su: ambrozija, suncokret divlji, palamida, različak, pepeljuga, mrkva obična, mrtva kopriva, ali i mnoge druge korovske vrste.

METAK 700 SC uspešno suzbija korovske vrste kao što su: štirevi, ambrozija, tatula, dvornici, pomoćnica, pepeljuge...

Praksa je pokazala da se širokolisni korovi u šećernoj repi najefikasnije suzbijaju kada je šećerna repa u fazi nicanja do formiranja prvog para listova. Nakon toga suzbijanje korovskih biljaka postaje prilično otežano. Zbog svega navedenog upotrebu navedenih herbicida preporučujemo u tzv. split aplikaciji (dvokratna primena).

Šećerna repa
Šećerna repa

Na koji način se efikasno rešiti štetnih insekata?

U prolećnom periodu pri temperaturi zemljišta od 6 do 10 stepeni repina pipa se aktivira. Sa porastom temperature, pipa počinje da leti i brzo dolazi do repišta, gde izgriza mlade biljke šećerne repe. Sa daljim porastom temperatura od 15 do 20 stepeni njeno prisustvo je masovnije i može naneti ogromne štete mladim biljkama šećerne repe. U pojedinim godinama oštećenja na mladim biljkama šećerne repe mogu biti i do 100%.

Za efikasno suzbijanje štetnih insekata tokom vegetacije useva šećerne repe preporučujemo insekticid KOZAK sa dozom primene od 0,2 l/ha.

Koja je preporuka za prihranu useva šećerne repe?

Temperaturna kolebanja praćena niskim jutarnjim temperaturama, (pa čak i mrazevima) i srednjim dnevnim temperaturama koje prelaze biološki minimum, prouzrokuju stres kod biljaka. Stoga je važno pravilno izbalansirati odnos fizioloških procesa, gde značajnu ulogu ima dobro poznati biostimulator EPIN EKSTRA. Pomenuti preparat podiže otpornost biljaka na stresne uslove i pokreće metabolizam. Primenjuje se u količini od 50 ml/ha.

Kako bismo mladim biljkama šećerne repe obezbedili potpunu i uravnoteženu ishranu u fazi intenzivnog porasta, preporučujemo folijarno đubrivo ACTIVEG VEGETATIVE - tečnu NPK formulaciju sa povećanim sadržajem azota u aminokiselinskom kompleksu. Doza primene ovog preparata iznosi 3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!