Galenika Fitofarmacija | Crop Farming Single

Ratarstvo

Značaj optimalnog roka setve pšenice

12 October 2021

U oktobru počinjemo jedan od najvažnijh poslova u ratarskoj proizvodnji - setvu pšenice.

Da bismo dostigli zadovoljavajuće prinose koji su ostvareni na većini parcela u prethodnoj sezoni, nekoliko ključnih operacija moramo obaviti kvalitetno i pravovremeno. Kada se pominju rokovi setve - optimalni rok za setvu pšenice je od 05. do 25. oktobra.

Poslednjih godina, usled neadekvatnog rasporeda padavina, setva pšenice se pomera i dolazi do kašnjenja, odnosno probijanja optimalnih rokova. Naši ratari su dobro upoznati da sa svakim kašnjenjem setve treba povećati i setvenu normu, a to je u praksi najčešće povećanje od 10% klijavih zrna za svakih 7 dana probijanja optimalnog roka (računajući od 25. oktobara). Setvom u optimalnom roku obezbeđujemo pšenici neophodnu dužinu vegetacije, nužno razviće korenovog sistema, ali na taj način i osiguravamo potreban sklop i porast biljaka. Ranija setva može nepovoljno uticati na sam prinos. Ukoliko imamo nedostatak vlage u zemljištu, često dolazi i do smanjenja željenog sklopa biljaka, tada određen broj biljaka ne nikne. Ukoliko imamo optimalnu količinu vlage u zemljištu i period visokih temperatura, biljke pšenice ubrzano rastu, postaju bujnije, a samim tim povećava se i opasnost od napada bolesti i štetočina. Kasnije takve pšenice postaju podložne izmrzavanju. U slučaju kasnijih setvi pšenice, često se susrećemo sa usporenim porastom biljaka i slabijim ukorenjavanjem, što dalje dovodi i do redukovanog prinosa. Treba uzeti u obzir da na tržištu postoje sorte koje su adaptibilnije na kasnije rokove setve.

Setva

Kvalitetnom setvom deklarisanog semena pšenice sortama Avenue, Aneri, Armstrong i Nikol, obezbeđujemo visok i stabilan prinos, snažniju otpornost na bolesti, vrhunski kvalitet zrna i poboljšanu otpornost na poleganje.

Na visinu prinosa i kvalitet zrna pšenice direktno utiču sledeće agrotehničke mere:

  • Kvalitetna osnovna obrada i temeljna priprema terena za setvu
  • Unos neophodne količine mineralnog đubriva
  • Setva deklarisanog semena
  • Pravilno određivanje setvene norme
  • Setva u optimalnom roku
  • Primena obaveznih mera prihrane useva pšenice
  • Primena adekvatnih mera za zaštitu useva (kao što su zaštita od korova, štetočina i bolesti)

Osim navedenih mera koje su preduslov dobrog prinosa, takođe je veoma važno uvođenje plodoreda na našim parcelama. Dobri predusevi za pšenicu su mnoge gajene kulture od kojih se mogu nabrojati i par veoma popularnih: uljana repica, soja, kukuruz, suncokret.