Voćarstvo

Jesenje plavo tretiranje u zasadima koštičavih voćaka

3 November 2023

Plavo tretiranje je tretiranje koje se obavlja u jesen i predstavlja jednu od neizostavnih mera u tehnologiji zaštite koštičavih voćaka. Ovo tretiranje se sprovodi fungicidima na bazi bakra u fenofazi opadanja lišća. Primena pomenutih fungicida je zastupljena decenijama u zaštiti voćarskih kultura, a voćari znaju koje su dobrobiti i prednosti obavljanja plavog tretiranja.

Breskva
Breskva

Kada je momenat za jesenje plavo tretiranje?

Neophodno je obaviti jedno do dva tretiranja u zavisnosti od dinamike opadanja lišća. Preporuka je da se prvo tretiranje obavi na početku opadanja lišća (30-50% opalog lišća), a drugo kada je veći procenat lišća opao (70-80%). Cilj ovakve strategije je da depozit fungicida dospe na sve rane i ozlede nastale prilikom opadanja lišća. Rane i ozlede nastale nakon opadanja lišća predstavljaju ulazna mesta za prodor i ostvarivanje infekcije različitih gljiva i bakterija, prouzrokovača bolesti.

Veliki broj prouzrokovača biljnih bolesti prezimljava u rak-ranama grana i grančica, pukotinama kore, ozledama nastalih nakon opadanja lišća ili mehaničkim putem.

Ekonomski najznačajniji prouzrokovači bolesti u zasadima koštičavih voćaka su: Cytospora cincta - prouzrokovač rak-rana i sušenja voćaka; i Wilsonomyces carpophilus - prouzrokovač šupljikavosti lista. Jesenjim plavim tretiranjem se smanjuje infekcioni potencijal prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans) i gljiva iz roda Monilinia, prouzrokovača monilioza.

Kajsija
Kajsija

Veoma je značajno naglasiti da ovo tretiranje uspešno suzbija i fitopatogene bakterije iz roda Pseudomonas, prouzrokovače rak-rana i izumiranja grana koštičavih voćaka, posebno iz razloga što pomenuti prouzrokovači predstavljaju sve veći problem u zasadima koštičavih voćaka. S obzirom na to da su u drugom delu ove sezone stvoreni uslovi za njihov razvoj, voćarima preporučujemo da ovo tretiranje sprovedu u optimalnom roku.

Kako sprovesti jesenje plavo tretiranje?

Jesenje plavo tretiranje je neohodno da se obavi po suvom i mirnom vremenu kada je temperatura preko 8°C. Bitno je naglasiti da je veoma važan kvalitet ovog tretiranja iz razloga da bi depozit bakra dospeo do svih mesta prezimljavanja patogena, a to podrazumeva upotrebu tečnosti 800-1000 l/ha, sporiju brzinu kretanja orošivača, kao i sporiju brzinu ventilatora. Ako nakon obavljenog tretiranja uslede periodi praćeni velikom količinom padavina i dođe do spiranja depozita, preporuka je da se ovo tretiranje ponovi.

Trešnja
Trešnja

Aktivna supstanca koja se nalazi u preparatima Bakarni oksihlorid-50 i Cuprozin 35 WP je bakar iz bakarnog oksihlorida i predstavlja najperzistentniji obilk bakra sa izvanrednom efikasnošću u suzbijanju patogena. Naime, mehanizam delovanja fungicida na bazi bakra se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz preparata. Nakupljanjem Cu++ jona u ćeliji patogena, koncentracija pomenutih jona u određenom trenutku postaje toksična za patogene, nakon čega dolazi do njihovog uginuća. Aktivna materija bakar iz bakarnog oksihlorida poseduje izvanredno svojstvo redistribucije, što znači da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpuštanja Cu++ jona. Perzistentnost bakra iz bakarnog oksihlorida se ogleda u tome što bakarni jon sporije disosuje iz rastvora i sporije se otpušta u sredinu.

Šljiva
Šljiva

Stručni tim kompanije Galenika - Fitofarmacija za jesenje plavo tretiranje poljoprivrednim proizvođačima preporučuje primenu preparata:

Bakarni oksihlorid-50 u koncentraciji 0,5%
ili
Cuprozin 35 WP u koncentraciji 0,3%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!