Voćarstvo

Jesenje plavo tretiranje u zasadima kruške

3 November 2022

Kako je završena berba kruške i obavljeno folijarno tretiranje đubrivima u cilju što boljeg diferenciranja rodnih pupoljaka za narednu godinu, neophodno je obaviti plavo tretiranje. Ovo tretiranje se izvodi preparatima na bazi jedinjenja bakra i predstavlja redovnu meru zaštite.

Rane koje nastaju tokom opadanja lišća predstavljaju ulazna mesta za veliki broj prouzrokovača biljnih bolesti i stoga je veoma važno da se ovo tretiranje izvede u ovoj fazi razvoja.

Jedan od najznačajnijih patogena koji ugrožava proizvodnju kruške je Erwinia amylovora, prouzrokovač bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka. U cilju smanjenja infekcionog potencijala za narednu godinu, primena preparata na bazi jedinjenja bakra je od izuzetnog značaja. Ovi preparati obezbeđuju zaštitu ispoljavajući fungicidno i baktericidno delovanje i vrše dezinfekciju stabla.

Voćari su dobro upoznati sa problemima (krčenje velikog broja zasada kruške) koje je u prošlosti napravila bakteriozna plamenjača u zasadima jabučastih voćaka, a posebno u zasadima kruške, pa su navedeni problemi ključni razlog zbog kog proizvođači u jesen u fenofazi opadanja lišća redovno obavljaju plavo tretiranje.

Jesenje plavo tretiranje - kruška
Jesenje plavo tretiranje - kruška

Prilikom obavljanja tretiranja, neophodno je obratiti pažnju na meteorološke uslove i kvalitet tretiranja. Preporuka je da se tretiranje obavi po suvom vremenu bez vetra i padavina, na temperaturi iznad 8°C. Uspešno izvedeno tretiranje podrazumeva što bolju aplikaciju i deponovanje preparata na bazi bakra iz bakarnog oksihlorida na biljne delove, a to se može izvesti ukoliko je manja brzina ventilatora na orošivaču nego obično, manja brzina kretanja traktora, kao i upotreba dizni većeg protoka i naravno količina vode 800-1000 l/ha.

Bakar iz bakarnog oksihlorida je najperzistentniji oblik od svih jedinjenja bakra koga odlikuje visoka biološka efikasnost u suzbijanju prouzrokovača bolesti. Mehanizam delovanja se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz preparata. Nakupljanjem Cu++ jona u ćeliji patogena, njihova koncentracija u određenom trenutku postaje toksična, izazivajući uginuće samog patogena. Aktivna supstanca bakar iz bakarnog oksihlorida poseduje izvanredno svojstvo redistribucije, što znači da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpuštanja Cu++ jona. Perzistentnost bakra iz bakarnog oksihlorida se ogleda u tome što Cu++ jon u rastvoru veoma sporo disosuje, sporo se otpušta u spoljašnju sredinu u kojoj veoma dugo perzistira. Ovakav podatak ukazuje na činjenicu da će upravo primena bakra iz bakarnog oksihlorida u jesen omogućiti zaštitu zasada kruške tokom zimskog perioda.

Kompanija Galenika - Fitofarmacija za jesenje plavo tretiranje poljoprivrednim proizvođačima preporučuje primenu preparata:

BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5%
ili
CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,35%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!