Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Tretiranje u jabučastom voću posle berbe

17 September 2021

Nakon berbe plodova, višegodišnje voćne vrste se spremaju za period mirovanja. Iz vegetativne mase se povlače hranljive materije u rezervna tkiva i služe kao inicijalna hrana u početku naredne vegetacije, kada je aktivnost korena usporena. Lišće otpada, mladari prolaze kroz proces lignifikacije, a aktivnost transpiracije i sprovođenje vode i mineralnih materija se svodi na minimum. Proces mirovanja traje do proleća naredne godine, do momenta kada biljka nakupi dovoljnog broja hladnih dana. U proleće, pri pucanju pupoljaka i stvaranju prve zelene lisne mase, počinju da se odvijaju najznačajniji fiziološki procesi, u prvom redu fotosinteza. Da bi intenzitet fotosinteze bio maksimalan, važno je da list bude snabdeven svim neophodnim hranivima koji učestvuju u pomenutom procesu. Dobro fiziološko stanje u početku vegetacije direktno utiče na otpornost biljke na niske prolećne temperature, proces oplodnje, pa i sam prinos na kraju.

Postharvest u jabučastom voću

Snabdevanje biljaka sa svim neophodnim, deficitarnim hranljivim materijama za početak vegetacije se izvodu u jesen, pre nego što otpadne lišće. Folijarnim tretmanima obezbeđujemo visoku koncentraciju pojedinih materija u listu, koje će se transportovati u drvenasti deo i sačuvati za početak nove vegetacije. Sadržaj bora i cinka u biljnom tkivu je često deficitaran, pogotovo na alkalnim i peskovitim zemljištima. Pored tipa zemljišta i njegove teksture, uzrok nedostatka ovih elemenata je i njihovo iznošenje prinosom i to 100-600 grama po jednom hektaru, što predstavja značajnu količinu. Da bi se nadoknadio nedostatak i obezbedila optimalna količina ovih elemenata, neophodne su aplikacije folijarnim đubrivima FOLIGAL BOR 150 i FOLIGAL CINK 700, u fazi posle berbe dok je list i dalje prisutan.

FOLIGAL BOR 150 je neorgansko monođubrivo koje sadrži bor u obliku bor etanolamina, a usvajanjem u biljno tkivo učestvuje u značajnim procesima poput transporta šećera, klijanje polena i rast polenove cevi. Bor takođe učestvuje u sintezi i strukturi ćelijskog zida.

FOLIGAL CINK 700 je visoko koncentrovano monođubrivo sa značajnim sadržajem cinka. Aplikacijom na biljno tkivo, usvaja se i učestvuje u brojnim procesima metabolizma biljke i to kao sastavni deo enzima. Ima važnu ulogu u procesu fotosinteze, a takođe učestvuje u sintezi auksina, najznačajnijeg hormona rasta.

Sa druge strane, kako biljka tako i mnogi drugi patogeni prelaze u prezimljujuće forme koje predstavljaju potencijalno mesto sa koga će se štetan organizam širiti naredne godine i inficirati biljku. Zato je veoma važno izvršiti dezinfekciju stabla i to nekoliko puta ukoliko je intenzitet infekcije nekim od fitopatogena bio visok. Prvi tretman je poželjno izvesti kada otpadne 10% listova, drugi 50% i treći kada se završi proces defolijacije i svo lišće otpadne. Najefikasnije sredstvo za tu svrhu jesu bakarni preparati. Veoma dobro deluju kao fungicidi, solidni su baktericidi i slabi insekticidi. Najčešće se koriste kao preventivni i kontaktni fungicidi. Postoje različiti oblici bakra, a jedini aktivni oblik jeste bakarni jon i to Cu2+ (kupri oblik), kao najefikasniji. Upravo se taj jon nalazi u preparatu CUPROZIN, pa ih je važno aplicirati nakon berbe, u već pomenutim momentima. Pored toga što je dezificijens, učestvuje u lignifikaciji (odrvenjavanju) biljnog tkiva i time podstiče brže spremanje mladara za zimu i i sprečava njihovo izmrzavanje.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!