Galenika Fitofarmacija | Fruit Farming Single

Voćarstvo

Zaštita kruške u narednom periodu

31 March 2021

Zasadi krušaka se u zavisnosti od sortimenta nalaze od fenofaze "beli baloni" do fenofaze "punog cvetanja". U cilju zaštite od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda kruške (Venturia pirina) proizvođačima preporučujemo primenu fungicida:

MANKOGAL 80 u količini 2,5 kg/ha
+
PEHAR u količini1 l/ha.

Kruška

U svrhu smanjenja fiziološkog stresa, ujednačenijeg cvetanja, kao i za bolju oplodnju, preporučujemo upotrebu folijarnih đubriva:

ACTIVEG VEGETATIVE u koncentraciji 0,3%
+
FOLIGAL BOR 150 u koncentraciji 0,2%.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

U fazama cvetanja nije dozvoljena primena insekticida!