Galenika Fitofarmacija | Primena

Suzbijanje korova u kukuruzu kombinacijom preparata Talisman i Skaut

24. maj 2021.

U usevu kukuruza, porastom temperature zemljišta i vazduha, dolazi do nicanja i intenzivnog rasta korova. Pored mnogih širokolisnih korova koji rastu nakon nicanja kukuruzu, divlji sirak možemo izdvojiti kao jedan najznačajnijih korova.

Talisman je pokazao višegodišnju efikasnost u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu kao što su: muhari, proso, divlji sirak (iz rizoma i iz semena) i dr.

  • TALISMAN 1-1,25 l/ha
Delovanje Talismana
Delovanje Talismana

TALISMAN se odlično vezuje za površine listova korovskih biljaka, čime se obezbeđuje i njegovo brzo usvajanje. Herbicid se nakon usvajanja prenosi sprovodnim sudovima. Tipični simptomi koje ovaj herbicid izaziva kod korova su crvenilo i nekroza, a kod osetljivih širokolisnih korova dolazi do zadebljanja i deformacije meristemskog tkiva. Neposredno nakon primene herbicida Talisman prestaje rast korova, a nakon 10 do 15 dana dolazi do njihovog potpunog sušenja. Zbog njegovog sistemičnog delovanja u suzbijanju rizomskih korova, međurednu obradu ne treba izvoditi najmanje 14 dana posle tretmana kako bismo obezbedili dovoljno vremena da se herbicid spusti i do najudaljenijih delova rizoma.

Pored divljeg sirka u usevu kukuruza je često prisutna populacija širokolisnih korova, kojima za razvoj odgovara viša temperatura, a to su: teofrastova lipica, boca obična, pomoćnica obična, pepeljuga obična, pepeljuga srcolisna, štir, palamida obična i drugi širokolisni korovi. Efikasno suzbijanje navedenih korova se postiže kombinovanjem Talismana sa herbicidom SKAUT. Skaut je moćan herbicid u borbi protiv širokolosnih korova, a može se koristiti do 8. lista kukuruza.

SKAUT se primenjuje u dozi od 0,25 l/ha. Pored odlične efikasnosti na širokolisne korove, veoma važna osobina Skauta jeste da poseduje izvesno delovanje na uskolisne korove iz grupe muhara.

SKAUT spada među najselektivnije preparate za suzbijanje korova i može se primeniti u širokom rasponu porasta kukuruza, zbog čega se može čekati pravo vreme razvoja korova da bi efikasnost herbicidnog tretmana bila najveća. Početni simptomi delovanja su u vidu izbeljivanja vrhova korovskih biljaka. Gubitak hlorofila se zatim vrlo brzo proširuje na čitavu biljku koja propada u zavisnosti od vremenskih uslova u roku od 7-14 dana. Ukoliko se herbicid Skaut primenjuje samostalno, koristi se u kombinaciji sa okvašivačem ALTEOX WET 40.

Delovanje Skauta
Delovanje Skauta

Prilikom tretmana useva kukuruza sa herbicidima, zbog stresnih uslova u prethodnom periodu, preporučujemo primenu folijarnih hraniva. Važan je redosled mešanja, prvo se u prskalicu dodaju hraniva (ako su kristalna vodotopiva, prvo treba da se izmešaju sa vodom u posebnoj posudi), zatim praškasti herbicidi i na kraju tečni herbicidi.

Za ishranu kukuruza preporučujemo jedan od sledećih preparata:

  • FOLIGAL SUPER, 2-3 l/ha, tečna prihrana za poboljšanje opšte kondicije useva
  • SOLUVEG 20-20-20+1MgO+Me, 2-3 kg/ha, podjednak sadržaj esencijalnih, makroelemenata sa dodatkom mikroelemenata
  • TURO FORT 28-14-14, 2-3 kg/ha, prihrana sa visokim sadržajem azota

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!