Galenika Fitofarmacija | Sistemi menadžmenta

Sistemi menadžmenta

Galenika - Fitofarmacija a.d. u svakom aspektu poslovanja primenjuje najsavremenije tehnologije i standarde kako bi realizovala definisane ciljeve i omogućila efikasno upravljanje rizicima u svom poslovanju. Integrisanjem različitih sistema menadžmenta poslovni sistem postaje fleksibilan i spreman da u svakom trenutku odgovori na zahteve svih zainteresovanih strana i dinamične uslove okruženja.

Sistem menadžmenta kvalitetom

Galenika - Fitofarmacija a.d. od 2005. godine ima sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 (prvobitno ISO 9001:2000). Sertifikaciju je izvršila sertifikaciona kuća SGS, Beograd.

Sistem je projektovan tako da obezbeđuje potreban i kontrolisan nivo kvaliteta u svim fazama nastanka proizvoda, od razvoja, nabavke materijala, preko formulisanja i pakovanja, do skladištenja i otpreme. Pravilno uspostavljenji procesi i njihove međusobne veze, predstavljaju osnovu za dalja unapređenja na svim nivoima, u skladu sa modernim konceptom upravljanja.

Osnovu za uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom predstavlja usvojena Politika kvaliteta, od strane najvišeg rukovodstva.

Preuzmite sertifikat u formatu

Sistem menadžmenta u Laboratoriji za fizičko-hemijska ispitivanja

Funkciju kontrole kvaliteta obavlja Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja, koja je od 2008. godine akreditovana u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2017 (prvobitno ISO/IEC 17025:2006), od strane Akreditacionog tela Srbije.

Savremena oprema, kontrolisani uslovi, stručan i obučen kadar u laboratoriji garantuju nezavisnost, kompetentnost i visok kvalitet u pružanju usluge ispitivanja fizičko-hemijskih karakteristika tehničkih materija i gotovih pesticidnih preparata, kako za interne, tako i za eksterne klijente.

Ispunjenje zahteva navedenog standarda sprovedeno je sa ciljem zvaničnog priznavanja kompetentnosti, što znači da je laboratorija sposobna da daje tačne i precizne rezultate ispitivanja, da poseduje kompetentno osoblje, da koristi validirane metode ispitivanja i odgovarajuću opremu i da se ispitivanja obavljaju u odgovarajućim uslovima radne sredine.

Preuzmite sertifikat u formatu

GLP (Dobra laboratorijska praksa)

Pored obavljanja kontrole kvaliteta, Laboratorija za fizičko-hemijska ispitivanja ima i sertifikat za sprovođenje GLP ispitivanja za potrebe registracije proizvoda, u skladu sa Smernicama dobre laboratorijske prakse (Principles of Good Laboratory Practice) dobijen 2016. godine od strane inostranog akreditacionog tela. Kao prva GLP laboratorija za ispitivanje pesticida u našoj zemlji, laboratorija je osposobljena za obavljanje ispitivanja tehničkih materija kroz analizu pet proizvođačkih šarži (5-batch analize).

Preko šezdeset godina iskustva u pesticidnoj industriji, kompetentno osoblje, savremena oprema i poslovni pristup orijentisan ka ispunjenju zahteva klijenata, predstavljaju garanciju za visok kvalitet usluga laboratorijskih ispitivanja.

Pored sertifikata, potvrdu kompetentnosti za sprovođenje GLP ispitivanja takođe predstavljaju i GLP studije koje smo realizovali, kako za domaće tako i za inostrane sponzore. Izveštaji naše laboratorije su podneti regulatornim telima EU u postupku registracije sredstava za zaštiu bilja.

Preuzmite sertifikat u formatu

Sistem menadžmenta životnom sredinom

Briga o životnoj sredini u Galenici - Fitofarmaciji a.d. daleko prevazilazi samo puko poštovanje propisa, već je odraz visokog nivoa svesti o potrebi da se aktivno radi na poboljšanju tog segmenta. Najviše rukovodstvo kompanije svoju opredeljenost potvrđuje kroz usvojenu Politiku zaštite životne sredine i sertifikovan sistem menadžmenta životnom sredinom u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2015. Sistem je sertifikovan u januaru 2012. godine od strane sertifikacione kuće SGS.

Galenika-Fitofarmacija a.d. je utvrdila predmet i područje primene sistema menadžmenta životnom sredinom uzimajući u obzir usaglašavanje sa svim zahtevima standarda za menadžment životnom sredinom, eksterna i interna pitanja, obaveze za usklađenost, aktivnosti koje obavlja, organizacionu strukturu, kao i zahteve zainteresovanih strana.

Proizvodnja sredstava za zaštitu bilja, koja zbog svojih osobina predstavljaju određeni rizik po ljude i po životnu sredinu, utiče na različite aspekte životne sredine. Zbog toga je Galenika - Fitofarmacija a.d. izvršila identifikaciju i vrednovanje aspekata životne sredine u odnosu na procese i aktivnosti koje obavlja, da bi utvrdila koji aspekti imaju ili mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu.

U skladu sa tim sprovode se odgovarajuće mere i postupci za kontrolisanje aspekata i smanjenje rizika što je moguće više. Aspekti za koje se utvrdi da imaju značajan uticaj na životnu sredinu, a na koje Galenika - Fitofarmacija a.d. može da utiče, predstavljaju prioritete na osnovu kojih se vrši definisanje pravaca delovanja, uspostavljanje opštih i posebnih ciljeva i programa za njihovu realizaciju kao deo ciklusa sprečavanja zagađenja i neprekidnog unapređenja odnosa prema životnoj sredini.

U skladu sa statusom seveso postrojenja višeg reda, a na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine, u Galenici - Fitofarmaciji a.d. su izrađena dokumenta Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa. Navedena dokumenta sadrže procenu rizika, mere prevencije i mere zaštite od hemijskog udesa, kao i redosled aktivnosti u slučaju udesa i sastav ekipa koje učestvuju u odgovoru na udes.

Preuzmite sertifikat u formatu

Sistem upravljanja bezbednošću

Prema Pravilniku o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa, Galenika Fitofarmacija a.d. je seveso operater višeg reda. U skladu sa statusom seveso postrojenja, u Galenika Fitofarmaciji a.d. je uspostavljen sistem upravljanja bezbednošću (Safety management System - SMS).

Pored toga, izrađena su sledeća dokumenta: Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa. Ova dva dokumenta sadrže procenu rizika, mere prevencije i mere zaštite od hemijskih udesa. Takođe, definisan je sastav ekipa koje učestvuju u odgovoru na udes, kao i postupak pri odgovoru na udes za različite scenarije.

U januaru 2014. godine Galenika Fitofarmacija a.d. je dobila rešenje o saglasnosti na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa, kao dva ključna dokumenta za seveso operatera, od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Galenika Fitofarmacija a.d. je prva kompanija koja je dobila saglasnost nadležnih organa na predmetnu dokumentaciju.

U toku 2014. godine napravljena je brošura za obaveštavanje javnosti (stanovništva i firmi u okruženju) u vezi sa seveso postrojenjem, pod nazivom "Značaj prevencije i pravilnog postupanja u zaštiti od hemijskog udesa".

Preuzimite brošuru u formatu.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

Galenika Fitofarmacija a.d. je tokom 2014. godine učestvovala u projektu "Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, spečavanja hemijskih udesa i uspostavljanje EMAS sistema" koji je finansiran od strane EU. Projekat je sproveden u organizaciji Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, a u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine Austrije. Cilj projekta je bio uspostavljanje sistema u skladu sa zahtevima Uredbe EU 1221/2009 EMAS III u tri odabrane kompanije iz Srbije (TRS Novi Sad, Gorenje Valjevo i Galenika Fitofarmacija a.d.).

Galenika Fitofarmacija a.d. je na ovaj način nadogradila postojeći sistem upravljanja zaštitom životne sredine, pre svega kroz identifikaciju indirektnih aspekata, definisanje indikatora ekoloških performansi, kao i konkretna poboljšanja u domenu energetske efikasnosti.

Detaljnije informacije vezane za EMAS mogu se pronaći na EMAS portalu www.emas.rs.

Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Zaposleni predstavljaju najvažniji kapital kompanije, pa su tako bezbednost i zdravlje na radu izuzetno važan segment odgovornog poslovanja. S obzirom na profil kompanije, sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu je sertifikovan u januaru 2014. godine od strane sertifikacione kuće SGS Beograd.

Ovaj sistem se zasniva na identifikaciji rizika i prilika vezanih za bezbednost i zdravlje na radu, kao i sprovođenje mera za eliminisanje ili smanjenje rizika za zaposlene i druge zainteresovane strane koje mogu biti izložene navedenim rizicima.

Politika bezbednosti i zdravlja na radu je usvojena i izražava opredeljenost najvišeg rukovodstva da unapredi OH&S (Occupational Health and Safety) performanse i to kroz: ispunjenje zahteva standarda ISO 45001 (prvobitno OHSAS 18001), usklađivanje sa zakonskom regulativom, konsultovanje i učestvovanje zaposlenih, obuke i posvećenost prevenciji povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

Preuzmite sertifikat u formatu