Galenika Fitofarmacija | Politika privatnosti

Politika privatnosti

(Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti)

Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti "GALENIKE-FITOFARMACIJE" a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo), bliže su pojašnjeni način prikupljanja i obrade podataka o ličnosti koji se odnose na zaposlene, poslovne partnere i druga lica (u daljem tekstu: "Lice" ili "Lica") u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) i ostalim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Ovim dokumentom Društvo pruža informacije o rukovaocu, licu za zaštitu podataka, podacima koje Društvo prikuplja i obrađuje, obrađivačima podataka o ličnosti, periodu čuvanja podataka, zaštiti podataka, kao i pravima lica čiji se podaci obrađuju.

Za prikupljanje i obradu ličnih podataka i mogućnost obraćanja za obradu podataka o ličnosti kao rukovalac podataka odgovorna je: "GALENIKA-FITOFARMACIJA" a.d. Beograd, Batajnički drum b.b, 11080 Zemun, e-mail: office@fitofarmacija.rs.

U cilju informisanja u vezi obrade ličnih podataka, svako lice može da se obrati licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti putem mail-a na: dpo@fitofarmacija.rs ili na broj 063/457-692.

Podaci o ličnosti koje Društvo prikuplja i obrađuje, odnose se na podatke o ličnosti zaposlenih i radno angažovanih lica, stručnih saradnika, akcionara, kao i na podatke koje lica direktno dostavljaju prilikom zaključenja ugovornog odnosa. Pored navedenog, lični podaci se prikupljaju i prilikom registracije na sajtu Društva, gde se Lica prijavljuju za reklamne poruke i materijale.

Društvo obrađuje podatke o ličnosti prikupljene iz javno dostupnih izvora (npr. registar privrednih subjekata, katastar nepokretnosti, mediji, internet), a koje nije zakonom zabranjeno obrađivati.

Podaci o ličnosti koje Društvo obrađuje su strogo lični podaci (ime, prezime, adresa, JMBG, kontakt podaci, datum i mesto rođenja, državljanstvo, poreski broj i dr.), podaci ličnih dokumenata (podaci iz lične karte ili pasoša) i identifikacioni podaci (potpisi ugovornih strana).

Pored navedenih, Društvo obrađuje i sledeće podatke: podatke koji proizlaze iz izvršavanja ugovornih obaveza (npr. podaci o blokadi računa, podaci iz registra menica i meničnih ovlašćenja), podatke vezane za finansijski status (npr. bonitet, scoring, i dr.), slike i video i zvučne snimke (npr. video zapis), podatke koji su rezultat raznih obrada koje Društvo samo generiše kao i podatke o ličnosti koje obrađuje u cilju ispunjenja zakonskih obaveza.

Pristupom na sajt Društva, podaci koji se prikupe mogu se odnositi na sajt koji je Lice koristilo ka sajtu Društva, identifikaciju Internet provajdera Lica, Internet stranice koje je Lice posećivalo koristeći linkove označene na sajtu Društva i IP adresu Lica. Analizom ovih podataka postoji mogućnost da se saznaju lični podaci Lica, iako podaci nisu prikupljeni niti analizirani sa tom namerom, ali Društvo to ne radi.

Prikupljene podatke Društvo periodično koristi za statističke i marketinške potrebe. Ukoliko Lice posećuje sajt Društva, mora znati da Društvo putem sajta koristi kolačiće ("cookies") i druge alate za analizu prikupljenih podataka i reklamiranje (Tracking Pixel, Google Analytics etc.). Društvo će koristiti privatne podatke Lica koji se prikupljaju samo u cilju poboljšanja usluga koji se pružaju putem sajta i korisničkog iskustva ili u cilju ispunjenja zahteva Lica.

Informacije o pregledu sajta od strane Lica se prikupljaju, obrađuju i prenose na dorađivanje (npr. društvene mreže ili Internet pretraživači), kompanijama sa kojima sarađujemo u oblasti reklamiranja i marketing analize, a te kompanije mogu prikupljene podatke uporediti sa podacima koje su prikupili pri korišćenju njihovih usluga od strane Lica.

Pregledom sajta Društva, smatraćemo da ste se saglasili sa načinom prikupljanja i analize privatnih podataka. Ukoliko se ne slažete u potpunosti s njima, preporučujemo da ne koristite naš sajt.

Ukoliko lice dâ Društvu saglasnost za obradu ličnih podataka u jednu ili više posebnih svrha, zakonitost takve obrade zasniva se na toj saglasnosti. Lice je u mogućnosti da u svakom trenutku povuče/ opozove saglasnost. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka, na osnovu saglasnosti, koja je sprovođena pre povlačenja.

Pristup podacima o ličnosti imaju one organizacione jedinice koje te podatke obrađuju u svrhu ispunjenja ugovornih i zakonskih obaveza te ostvarivanja legitimnih interesa Društva.

Društvo dostavlja podatke o ličnosti nadležnim državnim organima i javnim institucijama a posebno: Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi, Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Fondovima penzijskog i zdravstvenog osiguranja, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i drugim državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima.

Dostavljanjem podataka o ličnosti, Lica ovlašćuju Društvo da prikupljene podatke o ličnosti može dostaviti trećim licima sa kojima Društvo ima zaključene odgovarajuće ugovore o poslovnoj saradnji i ugovore o poverljivosti informacija koji su neophodni za realizaciju poslovnog odnosa ili su u vezi sa poslovnim odnosom Društva.

Društvo može da dostavi prikupljene podatke o ličnosti, bez znanja i saglasnosti Lica, jedino u slučajevima predviđenim važećim zakonima.

Svako Lice može zahtevati od Društva podatke o obrađivačima odnosno pružaocima usluga kojima se dostavljaju podaci o ličnosti u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.

Društvo prikuplja podatke o ličnosti koji su dostupni ili su obezbeđeni iz javnih izvora (javni registri, baze podataka, Internet aplikacije, društvene mreže ili drugi javni izvori podataka).

Društvo može koristiti podatke o ličnosti prikupljene od trećih lica, na način i pod uslovima definisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Mere zaštite podataka o ličnosti koje Društvo sprovodi su:

Društvo obrađuje i čuva podatke o ličnosti sve dok su isti potrebni za izvršenje ugovornih i zakonskih obaveza ili ispunjavanje legitimnih interesa Društva.

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju u oblasti rada, čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada.

Ostale podatke, Društvo čuva sve dok postoji potreba za njihovom obradom. Po prestanku potrebe za čuvanjem i obradom podataka, Društvo će iste obrisati po isteku rokova predviđenih posebnim zakonima za čuvanje podatakai internim aktima Društva.

Lica na koja se podaci odnose imaju sledeća prava:

Prigovor se može uputiti putem mail-a na: dpo@fitofarmacija.rs, kao i poštom na adresu: "GALENIKA-FITOFARMACIJA" a.d. Beograd, Batajnički drum b.b, 11080 Zemun, sa naznakom: "zaštita podataka o ličnosti".