Galenika Fitofarmacija | Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina

Klasa
Aktivna materija
Primena
Aktivna materija
Opis
Proizvođač
Aktivna materija: Tebukonazol
Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi, ratarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tebukonazol
Sistemični fungicid širokog spektra delovanja za primenu u voćarstvu, vinovoj lozi i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mankozeb + metalaksil-M
Sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za primenu u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Ciprodinil + fludioksonil
Sistemični i kontaktni folijarni fungicid za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: 50% bakra iz bakar-oksihlorida
Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća, povrća i hmelja
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Propamokarb hidrohlorid
Sistemični fungicid za suzbijanje bolesti u povrtarstvu i cvećarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida
Savremena formulacija najstarijeg protektivnog fungicida
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Fludioksonil
Nesistemični i kontaktni folijarni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Miklobutanil
Sistemični fungicid koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Ditianon
Folijarni fungicid sa protektivnim i delimično kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Flutriafol
Sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Fluazinam
Preventivni fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Fosetil-aluminijum
Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Krezoksim-metil
Sistemični fungicid sa jakim protektivnim, kurativnim, eradikativnim i dugim rezidualnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u jabuci i vinovoj lozi
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mankozeb
Nesistemični fungicid, širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Kaptan
Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Ciprodinil
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Pirimetanil
Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bakar-oksihlorid + mineralno ulje
Kontaktni insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Azoksistrobin
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Difenokonazol
Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu i ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: S-metolahlor
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: S-metolahlor + terbutilazin
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu kukuruza i suncokreta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila
Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bentazon u obliku Na-soli
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, soji, krompiru, grašku, pasulju, lucerki i lanu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Glifosat-IPA so
Totalni herbicid za suzbijanje rizomskih korova, kao i jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krompiru
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Imazamoks
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu soje i suncokreta otpornog na imidazolinone, lucerke u zasnivanju, pasulja i graška
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: 2.4-D u obliku dimetilamonijuma
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruza i na livadama i pašnjacima
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: 2.4-D u obliku DMA soli
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruza
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: 2.4-D u obliku 2.4-D-2 etilheksilestra
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tribenuron - metil
Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Tifensulfuron - metil
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje i lucerke
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Bentazon + dikamba
Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Klopiralid
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Dikamba - DMA
Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Kletodim
Selektivni translokacionoi herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u usevima soje, suncokreta, lucerke, šećerne repe, krompira, mrkve, crnog i belog luka, graška, paprike, pasulja, paradajza, dinje, lubenice, krastavca i kupusa
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Klomazon
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevima soje i uljane repice
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Terbutilazin
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mezotrion
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Fluazifop-p-butil
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Nikosulfuron
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Metsulfuron - metil
Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Metribuzin
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje, krompira, paradajza i lucerke
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Pendimetalin
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu, krompiru, suncokretu, soji, pšenici, duvanu, paradajzu, paprici, kupusu, luku i grašku
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Abamektin
Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Cipermetrin
Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Buprofezin
Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mineralno (parafinsko) ulje
Preparat insekticidnog i akaricidnog dejstva za zimsko i letnje tretiranja voćaka i vinove loze
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Piriproksifen
Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Lambda - cihalotrin
Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za folijarnu primenu u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Deltametrin
Kontaktni i digestivni insekticid širokog spektra delovanja
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Teflutrin
Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Acetamiprid
Sistemični insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u povrtarstvu, voćarstvu i duvanu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Emamektin benzoat
Nesistemični, digestivni insekticid za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Etoksazol
Nesistemični akaricid sa kontaktnim delovanjem za suzbijanje grinja u voćarstvu
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat
Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida iz grupe sulfonilurea
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija: Mineralno ulje + polioksi sorbitol oleat i polioksi tridecil alkohol
Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida
Proizvođač: Galenika-Fitofarmacija