Fitofarmacija | Postupanje sa ambalažom

Postupanje sa ambalažom

Postupanje sa ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja

Galenika Fitofarmacija a.d. je u skladu sa važećom zakonskom regulativom potpisala ugovor sa ovlašćenim operaterom za upravljanje ambalažnim otpadom Ekostar Pak, pod čijim okriljem funkcioniše ovlašćeni podoperater za sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja - Envipack d.o.o.

Envipack d.o.o.

Osnovne karakteristike otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja su sledeće:

  • ambalaža od sredstava za zaštitu bilja nije povratna ambalaža,
  • ispražnjena neisprana ambalaža je opasan otpad,
  • opasan otpad može da ugrozi zdravlje ljudi i životninja i životnu sredinu,
  • pravilnim postupanjem pri korišćenju sredstva za zaštitu bilja,
  • pojedina ambalaža može da dobije karakter neopasnog otpada.

Postupanje sa ambalažom

Ispražnjenu ambalažu ocediti oko 30 sekundi. Čistom vodom napuniti trećinu ambalaže, zatvoriti čep i dobro promućkati. Postupak ponoviti još najmanje dva puta, sve dok ambalaža ne bude vidljivo čista. Tečnost od ispiranja sipati u prskalicu i utrošiti zajedno sa pripremljenim rastvorom za tretiranje. Ispražnjenu ambalažu izbušiti na tri mesta. Ambalaža se predaje sabirnim centrima dva puta godišnje (jun - jul i novembar - decembar). Zatvarači se odlažu odvojeno od boca.

S obzirom na navedeno, veoma je važan odgovoran pristup od strane proizvođača sredstava za zaštitu bilja, ali i pravilno postupanje od strane korisnika sredstava za zaštitu bilja. Adekvatno upravljanje ambalažnim otpadom podrazumeva ispiranje prema uputstvu i bezbedno privremeno skladištenje kod korisnika, i preuzimanje, transport i konačno zbrinjavanje ove vrste otpada od strane ovlašćenih operatera.

Envipack je jedini ovlašćeni podoperater za sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja i kao takav obezbeđuje sistemski pristup u postupku rešavanja problema ambalažnog otpada. Sistem se bazira na postupku trostrukog ispiranja kojim se opasan otpad prevodi u neopasan. Takav otpad može biti spaljivan u cementarama ili se može reciklirati na strogo kontrolisan način. Otpad koji ostaje opasan se mora izvoziti na spaljivanje, što je izuzetno skup i dugotrajan proces.

Krajnji korisnici su u obavezi da prilikom korišćenja sredstva za zaštitu bilja ispražnjenu ambalažu isperu na pravilan način, a u skladu sa Pravilnikom o sadržini deklaracije i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao i specifičnim zahtevima i oznakama rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu i načinu rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja (Sl. glasnik RS, br. 21 od 21. marta 2012.).

Obaveze i odgovornosti, kao i način pravilnog postupanja sa ambalažom definisani su u Sporazumu o preuzimanju otpadne ambalaže koji Galenika Fitofarmacija a.d. potpisuje sa svojim kupcima.

Sačuvajmo životnu sredinu