Voćarstvo

Zaštita kruške u fenofazi intenzivnog porasta plodova

16 May 2023

Na velikom broju lokaliteta, zasadi kruške se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova.

Česte padavine stvaraju povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pa je neophodno sprovesti intenzivnu zaštitu.

Kruška
Kruška

Za zaštitu plodova i lisne mase od pomenutog prouzrokovača bolesti, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

GALILEO* u koncentraciji 0,05-0,075%
+
SEKVENCA u koncentraciji 0,02%

Kako je u zasadima kruške ustanovljena pojava odraslih larvenih stadijuma i pojava medne rose, neophodno je da se obavi zaštita primenom insekticida ABASTATE u koncentraciji 0,075% u obavezan dodatak okvašivača GALMIN u koncentraciji 0,3%.

Kruška
Kruška

Za bolji porast i čvrstoću plodova i lisne mase, stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacije, voćarima preporučuje primenu đubriva FERTIGAL CaB ORGANO u koncentraciji 0,3%.

Tretiranje je potrebno obaviti u večernjim časovima sa količinom vode 800-1.000 l/ha.

*U toku je process registracije

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!