Opšte

Fiziološki stres usled niskih temperatura

7 April 2021

Postoji nekoliko različitih činilaca koji mogu negativno da deluju na tkivo biljke. To su pre svega nedostatak vode, višak soli u zemljišnom rastvoru, mehanička povreda, teški metali, biljne bolesti, visoke temperature i niske temperature.

Prema osetljivosti biljaka na niske temperature, razlikujemo one koje stradaju na niskim pozitivnim i one koje stradaju na niskim negativnim temperaturama. Temperatura koja prouzrokuje prestanak života biljke, naziva se "kritična temperatura". Njena vrednost zavisi od vrste i faze razvoja biljke.

Niske pozitivne temperature utiču na usporen metabolizam i smanjenu fotosintetsku aktivnost.

Niske negativne temperature, one ispod 0°C, prouzrokuju stvaranje kristala leda u ćelijama, i tako utiču na mehaničko razaranje ćelijske membrane. Biljka ima mehanizme stvaranja otpornosti na mraz, koji se sastoje u razgradnji složenih materija na proste i izdvajanje vode u međućelijski prostor, a sve u cilju povećanja koncentracije ćelijskog soka i snižavanja tačke mržnjenja. Za ovaj proces je potrebno vreme, pa ukoliko se desi nagli pad temperature, ovi mehanizmi otpornosti izostaju. Biljni delovi koji imaju više vode u sebi, osetljiviji su na mraz.

Postoji nekoliko načina borbe protiv mraza: zagrevanje vazduha, sprečavanje odavanja toplote sa tla (stacionarne ili pokretne mašine), zaštita orošavanjem (tzv. antifrost sistem) i podizanje fiziološke otpornosti biljke.

Podizanje fiziološke otpornosti podrazumeva smanjenje tačke mržnjenja ćelijskog soka i izbegavanje stvaranja kristala leda. Ovo se postiže folijarnim tretmanima sa đubrivima koja su izvor soli, kao i dodavanjem cinka.

U tu svrhu, Galenika-Fitofarmacija preporučuje kombinaciju preparata Foligal Bor 150, Foligal Cink 700, Activeg gold i Epin Ekstra.

Jabuka
Fotografija br. 1 - Nepravilan oblik ploda jabuke usled stvaranja prstena, kao posledica mraza

Fotografija br. 2 - Izmrzavanje tučka

Fotografija br. 3 - Izmrzavanje tučka