Galenika Fitofarmacija | Opste Single

 Opšte

Fiziološki stres usled niskih temperatura

7. april 2021.

Postoji nekoliko različitih činilaca koji mogu negativno da deluju na tkivo biljke. To su pre svega nedostatak vode, višak soli u zemljišnom rastvoru, mehanička povreda, teški metali, biljne bolesti, visoke temperature i niske temperature.

Prema osetljivosti biljaka na niske temperature, razlikujemo one koje stradaju na niskim pozitivnim i one koje stradaju na niskim negativnim temperaturama. Temperatura koja prouzrokuje prestanak života biljke, naziva se "kritična temperatura". Njena vrednost zavisi od vrste i faze razvoja biljke.

Niske pozitivne temperature utiču na usporen metabolizam i smanjenu fotosintetsku aktivnost.

Niske negativne temperature, one ispod 0°C, prouzrokuju stvaranje kristala leda u ćelijama, i tako utiču na mehaničko razaranje ćelijske membrane. Biljka ima mehanizme stvaranja otpornosti na mraz, koji se sastoje u razgradnji složenih materija na proste i izdvajanje vode u međućelijski prostor, a sve u cilju povećanja koncentracije ćelijskog soka i snižavanja tačke mržnjenja. Za ovaj proces je potrebno vreme, pa ukoliko se desi nagli pad temperature, ovi mehanizmi otpornosti izostaju. Biljni delovi koji imaju više vode u sebi, osetljiviji su na mraz.

Postoji nekoliko načina borbe protiv mraza: zagrevanje vazduha, sprečavanje odavanja toplote sa tla (stacionarne ili pokretne mašine), zaštita orošavanjem (tzv. antifrost sistem) i podizanje fiziološke otpornosti biljke.

Podizanje fiziološke otpornosti podrazumeva smanjenje tačke mržnjenja ćelijskog soka i izbegavanje stvaranja kristala leda. Ovo se postiže folijarnim tretmanima sa đubrivima koja su izvor soli, kao i dodavanjem cinka.

U tu svrhu, Galenika-Fitofarmacija preporučuje kombinaciju preparata Foligal Bor 150, Foligal Cink 700, Activeg gold i Epin Ekstra.

Jabuka
Fotografija br. 1 - Nepravilan oblik ploda jabuke usled stvaranja prstena, kao posledica mraza

Fotografija br. 2 - Izmrzavanje tučka

Fotografija br. 3 - Izmrzavanje tučka