Povrtarstvo

Crna pegavost (Alternaria solani) na krompiru, paradajzu i paprici

13 July 2023

Crna pegavost (Alternaria solani), pored plamenjače, predstavlja ekonomski najznačajniju i najzastupljeniju bolest na krompiru i paradajzu, a od pre 2-3 godine postala je i značajna bolest paprike. Kod krompira štete mogu biti preko 40% gubitka prinosa, a kod jačih zaraza može doći do potpunog gubitka lisne mase. Kod paradajza može doći do potpunog propadanja rasada, a štete na paradajzu i paprici mogu iznositi 10-50%.

Posebno veliki problem postaje u proizvodnji paprike, jer za razliku od krompira i paradajza gde se nalazi u standardnom programu zaštite, kod paprike je sporadično pravila probleme, pa stoga suzbijanje ovog patogena nije bilo u standardnom programu zaštite.

Crna pegavost na paprici
Crna pegavost na paprici

Simptomi se pojavljuju na listu, stablu i plodu. Prvi simtomi se mogu javiti još u proizvodnji rasada, u obliku crnih pega okruglog oblika. Kod mlađih biljaka može doći do potpune defolijacije i propadanja biljaka. Pege su u početku sitne, nepravilnog oblika, a u kasnijim fazama su najčešće zonirane (imaju izgled mete) i uokvirene lisnim nervima. Vrlo često se javlja i hloroza oko pega. Obično su pege na listu 1-1,5 cm. Širenje zaraze se vrši od starijeg ka mlađem lišću, a nedostatak magnezijuma može dovesti do jače pojave bolesti zbog oslabljenosti lisnog tkiva.

Na stablu su pege obično veće od onih na listu i plodu i mogu zahvatiti cele internodije ili prstenovati stablo što se češće dešava kod mlađih biljaka, pa deo iznad infekcije potpuno izumire. Pege na plodu su najštetnije, jer zaraženi plodovi nemaju nikakvu tržišnu vrednost. Pege se najčešće primećuju oko peteljke gde se najviše zadržava vlaga, obično su 2-3 cm i često zonirane u vidu koncentričnih krugova.

Slični simptomi su i kod paprike s tim što u ranijim fazama, što je najčešće u početku faze intenzivnog porasta i početka cvetanja, pege na stablu dovode do izumiranja dela biljke iznad infekcije. Najčešće su te pege na vršnom delu stabla ili na granama.

Crna pegavost na paprici
Crna pegavost na paprici

Za razliku od plamenjače gde je neophodna kap vode, kod ovog patogena dovoljna je i relativna vlažnost vazduha od 90% i temperature od 15-32°C, optimalno 24-29°C.

Najpovoljniji uslovi za razvoj bolesti su kada dolazi do čestog smenjivanja suvog i vlažnog vremena, a temperature su relativno visoke.

Suzbijanje

Pored hemijskih, veoma su važne i agrotehničke mere u koje spadaju setva zdravih krtola i semena, proizvodnja rasada u supstratu, uništavanje zaraženih biljnih ostataka ili njihovo duboko zaoravanje. Takođe, treba primenjivati plodored.

Hemijske mere borbe se odnose na primenu preventivnih tretmana preparatima kao što su preparati na bazi bakra (Bakarni oksihlorid-50), a po pojavi prvih simptoma koristi se Sekvenca 0,5 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!