Vinogradarstvo

Zaštita vinove loze u fazi precvetavanja: Kako da suzbijete prouzrokovače plamenjače i pepelnice vinove loze?

31 May 2024

Vinova loza se nalazi u fazi završetka cvetanja do faze precvetavanja u zavisnosti od sortimenta i regiona gajenja u našoj zemlji. Precvetavanje predstavlja veoma osetljivu fazu u tehnologiji zaštite vinove loze, kada može doći do stvaranja infekcije od prouzrokovača bolesti, kao i do napada štetnih insekata.

Vinova loza

Česte padavine, dugo vlaženje lista i visoka vlažnost vazduha pogoduju stvaranju infekcije prouzrokovača bolesti, dok povišene temperature utiču na pojačanu aktivnost štetnih insekata.

Zaštita vinove loze od prouzrokovača plamenjače

U fazi precvetavanja neohodno je nastaviti sa zaštitom od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i to primenom kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida.

Stručni tim kompanije GALENIKA - FITOFARMACIJA preporučuje primenu kombinacije preparata:

LEGAT SP u koncentraciji 0,2%
+
METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%

Zaštita vinove loze od prouzrokovača pepelnice

Pored prouzrokovača plamenjače, veoma je važno obaviti zaštitu i od prouzrokovača pepelnice (Erysiphe necator). Bitno je naglasiti da je važno da se zaštita od ovog prouzrokovača bolesti intenzivira od ove faze, primenom efikasnih i sistemičnih fungicida.

Za zaštitu od prouzrokovača pepelnice preporučujemo primenu kombinacije preparata:

INSAJDER u koncentraciji 0,03-0,05%
+
AKORD u količini primene 0,4 l/ha

Insajder

INSAJDER JE FUNGICID NOVE GENERACIJE! Efikasno suzbija prouzrokovača pepelnice vinove loze i jabuke i čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.

Nakon primene fungicida INSAJDER patogen ne sintetiše dovoljno energije za rast i razvoj, spore gljiva ne klijaju, a rast micelije se zaustavlja. Ovakvim mehanizmom delovanja postiže se preventivna, ali i kurativna zaštita zasada vinove loze i jabuke.

Zaštita vinove loze od štetnih insekata

U cilju suzbijanja štetnih insekata u zasadima vinove loze preporučujemo primenu preparata POLUX u koncentraciji 0,03%.

Navedene preparate potražite u poljoprivrednim apotekama. Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.